Čištění odpadních vod Kojetín

Odbor majetku, rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín chystá stavební úpravy Čistírny odpadních vod v k.ú. Kojetín u Starého Jičína, obec Nový Jičín. Jedná se o úpravy způsobené sesuvem svahu u kořenové čistírny u pole č. 2 v areálu ČOV, které spočívají v sanaci sesuvu, kácení břehového porostu, odtěžení nevhodné zeminy, demontáže poškozeného potrubí a zařízení, zřízení kamenné přitěžovací lavice podél sesuvného území. Dále je navržena oprava poškozených částí objektů ČOV a oprava části kořenového pole č.2.

Výběr zhotovitele byl proveden elektronickou aukcí.

Vysoutěžená cena: 3,3 mil. Kč vč. DPH

Termín realizace: květen – červenec 2017