Informační systém

Informace o informačním systému MěÚ Nový Jičín zveřejňované podle § 5 odst. 2 písm. e) zákona 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů.

Informační systém MěÚ Nový Jičín je postaven na platformě operačního systému MS Windows a Linux.

Přehled aplikačního a licenčního software Informačního systému MěÚ Nový Jičín
ADS RON Software spol. s r. o.
733 01  Karviná
http://www.ron.cz
Automatizovaný systém docházky
Docházkový a přístupový systém k evidenci docházky, sledování pohybu zaměstnanců v průběhu pracovní doby, k přípravě podkladů pro zpracování mzdové agendy a k otevírání bran, dveří a závor dle přístupových práv.
ASPI Wolters Kluwer ČR, a. s.
U Nákladového nádraží 6
130 00 Praha 3
http://www.aspi.cz
Automatizovaný systém právních informací
– texty všech právních předpisů v aktualizovaných a dřívějších zněních s možností porovnání změn
– veškerou judikaturu a stanoviska soudů
– anotace z právnické a ekonomické literatury, výklady k předpisům a současné i historické komentáře
– důvodové zprávy k návrhům zákonů
– doplňkové aplikace (Vybrané předpisy Evropských společenství, Celní sazebník, Kodex kanonického práva aj.)
 CALL 32 Kadlec elektronika, s. r. o.
Brno
http://www.kadlecelektro.cz
Vyvolávací systém pro automatizované odbavování klientů
Centrální registr vozidel Ministerstvo dopravy
nábř. L. Svobody 1222/12
110 15 Praha 1
http://www.mdcr.cz
Centrální registr vozidel
Eliška Evidence řidičů
Holba http://www.adix.cz Evidence bytů
MagikINFO s. r. o. Hladnovská 829
712 00 Ostrava
http://www.magikinfo.cz
MagikINFO
– Poskytování služeb v oboru informačních technologií, zejména pak v oblasti správy podnikového IT a licenční politiky.
– Automatická evidence SW a HW koncových stanic, správa licencí, evidence majetku, vzdálená instalace programů.
SKLAD GORDIC spol. s r.o.
Erbenova 4
586 01 JIHLAVA
http://www.gordic.cz
SKLAD – vedení skladové evidence.
ALLWIN ALL.COM software, s. r. o.
Milady Horákové 845/96
170 00 Praha 7
http://www.allsoft.cz/
ČKP Česká kancelář pojistitelů
http://www.ckp.cz
Informacemi o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla pro motoristy …
EVI INISOFT s. r. o.
Ruprechtická 440/33
460 01 Liberec
http://www.inisoft.cz
Evidence odpadů a přepravy
– evidence odpadů a tvorba ročního hlášení na příslušný úřad
– evidenční listy pro přepravu nebezpečných odpadů
– obsahuje plné znění příslušných zákonů a vyhlášek, katalog odpadů, případně identifikační listy nebezpečných odpadů atd.
ESPI INISOFT s. r. o.
Ruprechtická 440/33
460 01 Liberec
http://www.inisoft.cz
Evidence správních řízení, povolených odpadů
Evidence myslivosti YAMACO Software
Plumlov
http://www.yamaco.cz
Evidence myslivosti – projekt obsahuje následující databáze: myslivecké plánování a statistiky, zařazovací protokoly honiteb, evidence honebních společenstev, evidence ulovené zvěře, hodnocení loveckých trofejí všech druhů zvěře včetně sestav, tvorby podkladů pro přehlídky apod., evidence lovecky upotřebitelných psů, fakturace a odbyt zvěřiny, povolenky k lovu, myslivecká personalistika, evidence honebních společenstev
Myslivecké a rybářské průkazy Myslivecké a rybářské průkazy – vedení agendy držitelů loveckých lístků (tuzemských i zahraničních), lesních a mysliveckých stráží a mysliveckých hospodářů a rybářských stráží. Evidence a tisk průkazů držitelů vodních stráží a stráží ochrany přírody a krajiny.
Intranet úřadu Vnitřní informační systém úřadu
Ovzduší Kvasar spol. s r. o.
K Pasekám 3679
760 01  Zlín
http://www.kvasar.cz
Ovzduší – registr středních zdrojů znečištění ovzduší (evidence, výpočet poplatků, vydávání rozhodnutí).
Pohledávky VITA software s. r. o.
Na Beránce 2
160 00 Praha 6
http://vitasw.cz
Pohledávky umožňují vymáhat pohledávky podle zákona o správě daní a poplatků. Umožňuje také sledovat stav a termíny v soudních sporech týkajících se vymáhání pohledávek.
Přestupky Přestupky umožňují zpracovávat přestupky podle zákona o přestupcích i zvláštních zákonů, tisknout předvolání, rozhodnutí, dožádání, podklady pro roční výkaz o přestupcích projednaných orgány místní samosprávy apod.
Stavební úřad Stavební úřad je pomocníkem stavebních úřadů při provádění činností, které se řídí stavebním zákonem a předpisy souvisejícími. Umožňuje vést všechny typy správních řízení, které na stavebním úřadě přicházejí v úvahu. Podporuje i činnosti odvolacího orgánu.
Vodoprávní evidence
Vodoprávní úřad Vodoprávní úřad slouží pro podporu činností vodoprávního úřadu, včetně speciálního stavebního úřadu. Evidence rozhodnutí a dalších činností podle vodního zákona, vedení vodoprávní evidence.
Profibanka Komerční banka Profibanka – přímé bankovnictví
Provozní a majetková evidence Ministerstvo zemědělství Provozní a majetková evidence – evidence rozhodnutí vydaných vodoprávním úřadem. Vychází ze zákona o vodách č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Vodoprávní evidence Vodoprávní evidence – Vychází ze zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Registr živnostenského podnikání Ministerstvo průmyslu a obchodu
ICZ a. s.
Na hřebenech II 1718/10
140 00 Praha 4
http://www.icz.cz
Registr živnostenského podnikání – podpora činnosti živnostenských úřadů v oblasti správy živnostenského podnikání. Evidence fyzických a právnických osob podnikajících podle živnostenského zákona, jejich živnostenských oprávnění a všech souvisejících záležitostí.
 T-WIST® T-MAPY spol. s r. o.
Špitálská 150
500 03 Hradec Králové 3
http://www.tmapy.cz
T-WIST® – Týmový Webový Informační Systém f. T-MAPY

  • základní registry (adresy, domy, obyvatelé, hospodářské subjekty)
  • agendy (evidence nemovitostí, ISKN ČUZK, úřední deska, byty – evidence žádostí, volby, výherní hrací přístroje, pasport zeleně, pasport hřbitovů)
  • evidence movitého a nemovitého majetku
  • evidence dokumentů (e-podatelna, datová schránka)
  • finanční agendy (příjmové předpisy, platby k příjmovým předpisům, výdajové předpisy, platby k výdajovvým předpisům, evidence faktur, pokladna, banka)
  • evidence zasedání rady a zastupitelstva města
  • matrika (knihy narození, manželství, úmrtí)
  • projekty mapového serveru (mapa čísel popisných, katastrální mapa, nemovitý majetek, územní plán města, digitální technická mapa města, památky města a turistika, pasport zeleně, významné krajinné prvky, záplavová území, historická ortofota, dopravní generel, pasport komunikací, veřejné osvětlení, veřejný rozhlas, městský hřbitov, geologická mapa, mapa čísel popisných, územní plán města, katastrální mapa, ortofotomapy, památky města a turistika)
  • evidence smluv a objednávek
Helpdesk Helpdesk společnosti T-MAPY
PAM – mzdy Vema, a. s.
Brno
http://www.vema.cz
PAM – mzdy – výpočet mezd a platů s výstupy na zdravotní pojišťovnu, na sociální zabezpečení a do peněžních ústavů.
Personalistika Personalistika – zpracování personální agendy v organizaci
IS Orsoft RADNICE ORTEX spol. s r. o.
Hradec Králové
http://web.ortex.cz/
IS Orsoft RADNICE – informační systém obsahuje základní část, hlavní knihu, modelování rozpočtu, ABO a účetnictví.
Software pro Informační centrum (IC) Ing. Janků
IC Český Těšín
Zaic – zápisník informačních center určený pro statistiku a pokladnu (MS EXCEL)
MP manager Software pro Městskou policii
EZAK  http://www.ezak.cz elektronická evidence veřejných zakázek (od 251.000,- Kč)
OKnouze / OKslužby
Ministerstvo práce a sociálních věcí standartdizovaný záznam sociálního pracovníka
ORION IReSoft, s. r. o. agenda ProSenior Nový Jičín
UtilityReport https://mawis.eu/utilityreport/vstupni-body/mu-novy-jicin/ umožňuje hromadné vytvoření žádostí o vyjádření k existenci inženýrských sítí
SVI Ministerstvo vnitra systém včasné intervence – protokoly z jednání, záznamy ze šetření, nahlížení do spisů atd.
EZP Ministerstvo zemědělství evidence zemědělských podnikatelů

GIS

ArcView GIS
ARCDATA Praha s. r. o.
Hybernská 24
110 00 Praha 1
http://www.arcdata.cz/
Geografický informační systém
 Klikací rozpočet Internet Stream s. r. o.
Lesní 960
Nové Město na Moravě
592 31
Klikací rozpočet poskytuje informace o příjmech a výdajích.
Operační systémy: Linux Centos, Ubuntu, Debian, MS Windows 2003 Server, MS Windows 2012 Server, MS Windows 7, MS Windows 8, MS Windows 8.1, MS Windows 10.
Kancelářský systém obsahující kombinaci programů MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS PowerPoint nebo Microsoft Access. Kancelářský systém: MS Office 2000, MS Office 2003, MS Office 2007, MS Office 2010, MS Office 2013.

ArcView – geografický informační systém, který patří do třídy tzv. „desktop GIS“. Je určen pro koncové uživatele, kterým umožňuje snadnou práci se všemi informacemi majícími nějaký vztah k mapě.

GIS – projekty a pasporty
– KMD (katastrální mapy digitalizované) – KÚ Nový Jičín – Město, Nový Jičín – Horní předměstí, Nový Jičín – Dolní předměstí, Loučka u Nového Jičína, Žilina, Bludovice, Kojetín, Straník, Šenov u Nového Jičína
– Ortofoto – černobílé a barevné, komprese do formátu MrSID
– Územní plán
– Digitální technická mapa města – KÚ Nový Jičín – Město, Nový Jičín – Horní předměstí, Nový Jičín – Dolní předměstí, Loučka u Nového Jičína
– Mapa budov, čísel popisných a orientačních – KÚ Nový Jičín – Město, Nový Jičín – Horní předměstí, Nový Jičín – Dolní předměstí, Loučka u Nového Jičína, Žilina
– Uliční síť města

– Pasport zeleně
– Pasport komunikací
– Pasport významných krajinných prvků
– Pasport památek
– Pasport veřejného osvětlení
– Pasport veřejného rozhlasu
– Pasport městského hřbitova
– Rastrová mapa města (plán města)

GISel
T-MAPY spol. s r. o.
Špitálská 150
500 03 Hradec Králové 3
http://www.tmapy.cz
Gisel – výkonná desktopová „prohlížečka“ geografických dat s modulární koncepcí (možnost rozšiřování základní funkčnosti pomocí zásuvných modulů) vytvořená na bázi MapObjects a pro tuto třídu produktů vybavená nadstandardními možnostmi editace dat v grafické i tabulární formě.

HeleTax
Topol Pro, s. r. o.
Nábřežní 1326
250 01 Brandýs nad Labem
http://www.uhul.cz/
HeleTax – interaktivní prohlížečka digitálně zpracovaných Lesních hospodářských plánů (LHP) a Lesních hospodářských osnov (LHO).

Quantum GIS (QGIS)  – grafický informační systém