Informace pro příjemce Programových dotací z rozpočtu města Nový Jičín pro rok 2020 – mimořádné opatření

Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j.: MZDR 10666/2020-1/MIN/KAN ze dne 10.3.2020 se zakazují divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé.

Z tohoto důvodu mohou u dotací z rozpočtu města pro rok 2020 nastat tyto případy:

1. Pořadatel (příjemce dotace) akci vůbec nezorganizuje, zruší ji.

V tomto případě je povinen dle čl. V. odst. 8 smlouvy informovat poskytovatele o všech okolnostech, které mají vliv na plnění jeho povinností dle této smlouvy. A to je i (ne)realizace projektu (akce). Pořadatel (příjemce dotace) na MěÚ dodá oznámení o vrácení finančních prostředků (vzor je jako příloha součástí každého dotačního programu) a finanční prostředky zaslat zpět městu podle pokynů k platbě uvedených ve smlouvě.

2. Pořadatel (příjemce dotace u jednorázové akce) akci hodlá realizovat a přesune ji na pozdější termín.

V takovém případě je povinen, opět v souladu s čl. V. odst. 8 smlouvy informovat poskytovatele, neboť se jedná o zásadní informaci ohledně realizace projektu.

2.1. Pokud je období uznatelnosti nákladů koncipováno v souladu s čl. V. odst. 4 smlouvy, tzn. uznatelné výdaje jsou skutečně uhrazeny v období realizace od 1.1.2020 do 31.12.2020, nevyvstává příjemci dotace problém a příjemce dotace vyúčtuje tyto výdaje v daném termínu po skutečném konání  akce.

2.2. V případě termínu pro předložení vyúčtování dotace uvedeného v čl. VII. odst. 1 smlouvy, kde je termín koncipován pevným datem, které bude v případě posunu akce předcházet tomuto datu, musí být uzavřen dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace, jehož předmětem bude stanovení nového termínu pro předložení vyúčtování dotace poskytovateli.

3. V případě, že vládní opatření budou mít svou délkou vliv na celoroční činnost příjemců dotací (nebude se sportovat, jezdit na zápasy, najímat si prostory, topit, svítit, apod).

Příjemce dotace toto zjistí až koncem roku a v případě, že nevyčerpá celou dotaci, je povinen nevyčerpanou část vrátit v termínu stanoveném smlouvou. Nebo může provádět přesuny mezi položkami v rozpočtu dle limitů uvedených ve smlouvě, a tím reagovat na aktuální vývoj při vzniku nákladů a čerpání dotace dle položek uvedených v rozpočtu projektu.