Informace pro volební strany

Delegování členů do okrskových volebních komisí v Novém Jičíně

Ve smyslu zákona č. 247/1995 Sb., může každá politická strana, politické hnutí a koalice, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, delegovat jednoho člena a jednoho náhradníka do každé z 22 okrskových volebních komisí v Novém Jičíně a to v termínu nejpozději 30 dnů před konáním voleb – tj. do 20.09.2017 (do 16:00 hod.).

Delegování členů a náhradníků se provede tak, že se jejich seznam osobně doručí nebo zašle starostovi města PhDr. Jaroslavu Dvořákovi, a to v listinné nebo elektronické podobě, o osobním doručení se sepíše úřední záznam nebo se potvrdí převzetí. Seznam musí obsahovat jméno a příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu člena, popřípadě náhradníka, a jméno a příjmení zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice, popřípadě jméno a příjmení osoby, která je k tomuto úkonu zmocněncem pověřena a která kopii tohoto písemného pověření k seznamu přiloží;

Z organizačních důvodů si vás dovoluji požádat, abyste u delegovaných členů mimo zákonem stanovených údajů pokud možno uváděli i telefonický kontakt, adresu pro doručování nebo adresu elektronické pošty a údaj do které okrskové volební komise mají být delegovaní členové zařazeni, aby bylo možné vámi předané podklady co nejrychleji zpracovat.

Připomínáme, že v souladu s výše uvedeným zákonem člen okrskové volební komise nesmí být kandidátem pro tyto volby.

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí bude zasláno delegovaným zástupcům na vámi uvedený kontakt a současně bude toto oznámení vyvěšeno na úřední desce města Nový Jičín, oznámení se pokládá za doručené dnem vyvěšení na úřední desce.

První zasedání okrskových volebních komisí se bude konat ve středu 27.09.2017 v budově Střediska volného času Fokus v Novém Jičíně, K Nemocnici 1082/23 od 08:00 hod.

Od 08:30 hod. se uskuteční školení ČSÚ k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování ve volbách.

docx Vzor – delegování členů OVK (docx, 15 KB) docx Informace o počtu a sídle OVK (docx, 203 KB)