Informace o povinném subjektu

Informace o povinném subjektu na základě vyhlášky ministerstva informatiky č. 442/2006 Sb.

Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu

1. Název Město Nový Jičín
2.
Důvod a způsob založení Obec jako základní územně samosprávný celek je založena na základě ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako základní územně samosprávný celek dle čl. 99 tohoto právního předpisu.
Základním právním předpisem pro činnost obcí je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.
Nadřízeným správním orgánem v přenesené působnosti jsou příslušné správní úřady dle dané agendy.
V samostatné působnosti je dozorovým, kontrolním a metodickým orgánem Ministerstvo vnitra ČR.
3.
Organizační struktura Organizační struktura
4.
Kontaktní spojení Kontaktní údaje obce
4.1
Kontaktní poštovní adresa
Městský úřad Nový Jičín
Masarykovo nám. 1/1
741 01  Nový Jičín
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu MĚSTSKÝ ÚŘAD (Radnice)
Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín
Vedení města, Odbor kancelář vedení města, Odbor organizační, Odbor finanční, Odbor správy majetku, Odbor rozvoje a investic, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Odbor životního prostředí
ODLOUČENÁ PRACOVIŠTĚ
Divadelní 1, 741 01 Nový Jičín
Podatelna, Pokladna, Odbor bytový, Odbor sociálních věcí, Odbor školství, kultury a sportu, Odbor správních agend, Odbor dopravy
Divadelní 8, 741 01 Nový Jičín
Městská policie, Obecní živnostenský úřad, Odbor přestupkových agend, Odbor kontrolní, Interní auditor
Masarykovo nám. 45, 741 01 Nový Jičín
Návštěvnické centrum Nový Jičín – město klobouků
4.3 Úřední hodiny Úřední hodiny MěÚ Nový Jičín
4.4 Telefonní čísla tel: 556 768 222 – ústředna
Telefonní seznam
4.5 Číslo faxu fax: 556 701 188 – sekretariát vedení města
fax: 556 768 289 – podatelna
4.6 Adresa internetové stránky http://www.novyjicin.cz/
4.7 Adresa e-podatelny e-podatelna@novyjicin.cz
4.8 Další elektronické adresy Datová schránka: ywmb4nc
5. Případné platby lze poukázat Komerční banka, a. s., pobočka Nový Jičín, číslo účtu: 19-326801/0100 (příjmový účet)
Další možné způsoby platby:
– v hotovosti nebo kartou na pokladně městského úřadu (budova na ul. Divadelní 1)
6.

00298212
7.
DIČ
CZ00298212
8.
Dokumenty
8.1
Seznamy hlavních dokumentů
http://twist.novyjicin.cz/ost/vyhlasky
8.2 Rozpočet Rozpočet města Nový Jičín (letošní i předchozí roky)
Závěrečný účet města Nový Jičín
8.3 Strategický plán Strategický plán rozvoje města Nový Jičín pro období 2014 – 2020
8.4 Rozvojové programy a projekty https://www.novyjicin.cz/rozvojove-programy-a-projekty
8.5 Rozvojové dokumenty https://www.novyjicin.cz/rozvojove-dokumenty
9. Žádosti o informace

Písemné žádosti o informace lze adresovat na adresu městského úřadu (viz bod 4.1), za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky, bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu, doručená na elektronickou podatelnu města (viz bod 4.7), nebo do datové schránky města (viz bod 4.8).

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

10.
 Příjem žádostí a dalších podání Ústní žádosti a stížnosti lze podávat na městském úřadě v úředních hodinách.
Písemné podněty je třeba adresovat na adresu obecního úřadu (viz bod 4.1).
Elektronické podněty je třeba adresovat na elektronickou podatelnu města (viz bod 4.7), nebo do datové schránky města (viz bod 4.8). Žádosti podané ústně či telefonicky vyřizuje ten zaměstnanec města, na něhož se žadatel obrátil. Nezná-li zaměstnanec požadovanou informaci, odkáže žadatele na vedoucího odboru či oddělení, v jehož kompetenci je požadovaná informace k dispozici.
Není-li žadateli požadovaná informace ústně či telefonicky poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel poskytnutou informaci za dostatečnou, vyrozumí jej zaměstnanec o nutnosti podat žádost o poskytnutí informace písemně.
Stížnosti a petice
11.
Opravné prostředky
Opravné prostředky
Proti rozhodnutí obce, jako povinného subjektu dle InfZ (zákon č. 106/1999 Sb.), kterým obec odmítla poskytnout informaci na základě žádosti lze podat odvolání dle § 16 InfZ.
§ 16
Odvolání
(1) Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání.
(2) Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.
(3) Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu povinnému subjektu. Lhůtu nelze prodloužit.
(4) Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout. Na postup obce při vyřízení žádosti o informaci dle InfZ lze podat stížnost dle § 16a InfZ.16a
Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace
(1) Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen „stížnost“) může podat žadatel,
a) který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
b) kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
c) kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
d) který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
(2) Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
(3) Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
a) doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
(4) O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
(5) Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
(6) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. a), b) nebo c) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že
a) postup povinného subjektu potvrdí,
b) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, žádost vyřídil, případně předložil žadateli konečnou licenční nabídku, nebo
c) usnesením věc převezme a informaci poskytne sám nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti.
(7) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. d) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že
a) výši úhrady nebo odměny potvrdí,
b) výši úhrady nebo odměny sníží; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti, nebo
c) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, zjednal nápravu, jde-li o úhradu nebo odměnu za poskytnutí informace územním samosprávným celkem v samostatné působnosti.
(8) Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.
(9) Rozhodnutí podle odstavců 6 a 7 se oznamuje žadateli a povinnému subjektu. Proti rozhodnutí vydanému podle odstavců 6 a 7 se nelze odvolat. Jde-li však o rozhodnutí podle odstavce 6 písm. c), nelze se odvolat pouze v případě, kdy rozhodl nadřízený orgán určený podle § 178 odst. 2 věty poslední správního řádu nebo podle § 20 odst. 5 tohoto zákona.
(10) Je-li poskytnuta informace podle odstavce 6 písm. c), žadatel může ve smyslu odstavce 1 písm. a) nebo c) postupovat obdobně.
12.
Formuláře
Formuláře – jsou také k vyzvednutí na podatelně Městského úřadu Nový Jičín
13.
Popisy postupů – návody pro řešení životních situací
Návody pro řešení nejdůležitějších životních situací
14.
Předpisy
14.1
Nejdůležitější používané předpisy
Nejdůležitější používané předpisy
14.2 Vydané právní předpisy  Vydané právní předpisy
15. Úhrady za poskytování informací
15.1
Sazebník úhrad za poskytování informací
pdf Sazebník úhrad za poskytnutí informace (pdf, 132 KB)
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací pdf Rozhodnutí KÚ MSK č.j. MSK 139194/2010 ze dne 1.9.2010 (pdf, 2 MB)
pdf Rozhodnutí KÚ MSK č.j. MSK 159490/2010 ze dne 6.10.2010 (pdf, 330 KB)
pdf Rozhodnutí KÚ MSK č.j. MSK 35740/2013 ze dne 21.3.2013 (pdf, 3 MB)
pdf Rozhodnutí KÚ MSK č.j. MSK 86769/2013 ze dne19.6.2013 (pdf, 2 MB)
pdf Rozhodnutí KÚ MSK č.j. MSK 105838/2013 ze dne 2.8.2013 (pdf, 3 MB)
16. Licenční smlouvy
16.1
Vzory licenčních smluv
doc Vzor licenční smlouvy (doc, 43 KB)
16.2 Výhradní licence Obec v této době nemá uzavřenou žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence.
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Výroční zprávy MěÚ