Informace o povinném subjektu

Informace o povinném subjektu na základě vyhlášky ministerstva informatiky č. 442/2006 Sb.

Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu

1. Název
(Úplný název povinného subjektu.)

Město Nový Jičín


2. Důvod a způsob založení
(Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnosti.)

Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení).
„Obec, která má alespoň 3000 obyvatel, je městem, pokud tak stanoví předseda Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády. Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.“


3. Organizační struktura
(Popis vnitřní organizační struktury povinného subjektu.)

Organizační řád
Organizační struktura


4. Kontaktní spojení
(Kontaktní údaje povinného subjektu.)

4.1 Kontaktní poštovní adresa:
(Strukturovaná kontaktní adresa povinného subjektu určená k doručování poštovních zásilek. Pokud povinný subjekt používá více kontaktních poštovních adres, uvádějí se i další upřesňující
informace o účelu jejich použití; na prvním místě se uvede adresa sídla, k níž se jako účel použití uvede „Sídlo“.)

Městský úřad Nový Jičín
Masarykovo nám. 1/1
741 01 Nový Jičín

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:
(Adresa všech úřadoven (pracovišť) povinného subjektu určených pro osobní návštěvu.)

MĚSTSKÝ ÚŘAD (Radnice)
Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín
Vedení města, Úsek tiskové mluvčí, Interní auditor, Kancelář úřadu, Odbor finanční, Odbor kontrolní, Odbor majetku, rozvoje a investic, Odbor organizační, Odbor územního plánování a stavebního řadu, Odbor životního prostředí

ODLOUČENÁ PRACOVIŠTĚ
Divadelní 1, 741 01 Nový Jičín

podatelna, pokladna, Odbor bytový, Odbor dopravy, Odbor sociálních věcí, Odbor správních činností, Odbor školství, kultury a sportu

Divadelní 8, 741 01 Nový Jičín
Městská policie, Obecní živnostenský úřad, Odbor správních činností – oddělení správních deliktů

Masarykovo nám. 45, 741 01 Nový Jičín
Návštěvnické centrum Nový Jičín – město klobouků

4.3 Úřední hodiny
(Úřední hodiny všech úřadoven (pracovišť) povinného subjektu určených pro osobní návštěvy.)
Úřední hodiny MěÚ Nový Jičín

4.4 Telefonní čísla:
(Telefonní čísla povinného subjektu, případně jeho vnitřních útvarů a pracoviš».)

tel: 556 768 222 – ústředna
Telefonní seznam

4.5 Čísla faxu:
(Čísla faxu povinného subjektu, případně jeho vnitřních útvarů a pracoviš».)

fax: 556 701 188 – sekretariát vedení města
fax: 556 768 289 – podatelna

4.6 Adresa internetové stránky:
(Elektronická adresa oficiálních internetových stránek povinného subjektu s hypertextovým odkazem.)

http://www.novyjicin.cz/

4.7 Adresa e-podatelny:
(Elektronická adresa všech elektronických podatelen povinnmého subjektu s hypertextovými
odkazy.)

  1. prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu:
    e-podatelna@novyjicin-town.cz

4.8 Další elektronické adresy:
(Další elektronické adresy povinného subjektu, případně dalších pracovníků povinného subjektu.)

posta@novyjicin-town.cz


5. Případné platby lze poukázat
(Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti ve prospěch povinného subjektu.)

Komerční banka, a.s., pobočka Nový Jičín, číslo účtu: 19-326801/0100 (příjmový účet)
Další možné způsoby platby:
– v hotovosti nebo kartou na pokladnách městského úřadu

Pokladny jsou v budovách na:
Masarykovo nám. 1/1 a Divadelní 1


6. IČ
(Identifikační číslo povinného subjektu.)

IČ: 00298212


7. DIČ
(Daňové identifikační číslo povinného subjektu.)

DIČ: CZ00298212


8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů
(Seznamy hlavních dokumentů povinného subjektu koncepční, strategické a programové povahy, které mohou být podle zákona poskytnuty.)

8.2 Rozpočet:
(Údaje o rozpočtu povinného subjektu v aktuálním a uplynulém roce a obsah účetních výkazů povinného subjektu za uplynulý rok.)

Rozpočet města Nový Jičín (letošní i předchozí roky)

Závěrečný účet města Nový Jičín

Účetní výkazy:


9. Žádosti o informace
(Místo a způsob, jak získat příslušné informace.)

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.


10. Příjem žádostí a další podání
(Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob.)

  • Místo pro podání žádosti:

(1) Žádosti podané ústně či telefonicky vyřizuje ten zaměstnanec města, na něhož se žadatel obrátil. Nezná-li zaměstnanec požadovanou informaci, odkáže žadatele na vedoucího odboru či oddělení, v jehož kompetenci je požadovaná informace k dispozici.

Není-li žadateli požadovaná informace ústně či telefonicky poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel poskytnutou informaci za dostatečnou, vyrozumí jej zaměstnanec o nutnosti podat žádost o poskytnutí informace písemně.

(2) Písemně podané žádosti přijímá podatelna Městského úřadu.


11. Opravné prostředky
(Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutím povinného subjektu o právech a povinnostech osob, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této
souvislosti kladeny na toho, kdo opravný prostředek podává. Označení příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat, pokud existuje.)

Opravné prostředky


12. Formuláře
(Seznam používaných formulářů s jejich označením a popisem, způsob a místo, kde lze formuláře získat.)

  • Formuláře – jsou také k vyzvednutí na podatelně Městského úřadu Nový Jičín.

13. Popisy postupů – návody pro řešení nejdůležitějších životních situací
(Popisy postupů, které musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat.)

Návody pro řešení nejdůležitějších životních situací


14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy
(Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu.)

14.2 Vydané právní předpisy
(Přehled právních předpisů vydaných v rámci věcné působnosti povinného subjektu.)


15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytnutí informace

(Sazebník úhrad za poskytování informací povinným subjektem a s tím spojených služeb.)

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací
(Usnesení o výši úhrad vydaná podle § 16a odst. 7 zákona v případě odvolání nebo stížnosti.)

pdf Rozhodnutí KÚ MSK č.j. MSK 139194/2010 ze dne 1.9.2010 (pdf, 2 MB)
pdf Rozhodnutí KÚ MSK č.j. MSK 159490/2010 ze dne 6.10.2010 (pdf, 330 KB)
pdf Rozhodnutí KÚ MSK č.j. MSK 35740/2013 ze dne 21.3.2013 (pdf, 3 MB)
pdf Rozhodnutí KÚ MSK č.j. MSK 86769/2013 ze dne19.6.2013 (pdf, 2 MB)
pdf Rozhodnutí KÚ MSK č.j. MSK 105838/2013 ze dne 2.8.2013 (pdf, 3 MB)


16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv
(Vzory všech licenčních smluv podle § 14a zákona, jsou-li k poskytování informací povinným subjektem potřebné.)

doc Vzor licenční smlouvy (doc, 43 KB)

16.2 Výhradní licence
(Licenční smlouvy upravující výhradní licence poskytnuté povinným subjektem podle § 14a odst. 4 zákona.)


17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

(Výroční zpráva povinného subjektu o své činnosti v oblasti poskytování informací podle § 18 zákona.)