Výskyt račího moru na našem území

Račí mor je jedna z nejvážnějších hrozeb pro naše raky. Původcem nemoci je mikroskopický patogen, který žije v krunýřích nepůvodních druhů raků.

Pro záchranu našich raků je třeba dbát na následující doporučení:

  • nikde nevypouštět nepůvodní druhy raků! Nebezpečný je i únik raků z akvarijních chovů či zahradních jezírek,
  • nepřenášet žádné raky mezi lokalitami,
  • dezinfikovat preventivně rybářskou výstroj,
  • vysoce riskantní je převoz ryb z kontaminovaných lokalit na místa s výskytem našich raků,
  • nikdy neodebírat a nepřevážet vodu z míst, kde se račí mor objevil.

V případě podezřelého úhynu raků je na místě kontaktovat neprodleně zoologa místně příslušného pracoviště AOPK (www.nature.cz) či Výzkumný ústav vodohospodářský (jitka.svobodova@vuv.cz).