Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků

na povinnosti podle ustanovení § 46 (ochranná pásma) a § 24, odst. 3, písm. g) zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích o změně některých zákonů (energetický zákon)

Společnost ČEPS, a.s., je vlastníkem a provozovatelem vedení zvlášť/velmi vysokého napětí. Současné se vznikem těchto vedení k nim byla zřízena věcná břemena a ochranná pásma, která mají charakter oprávnění k cizím nemovitostem. V rozsahu výše citovaného zákona tato práva svědčí společnosti ČEPS, a.s.

Podle ustanovení § 46 výše uvedeného zákona je ochranné pásmo souvislý prostor v bezprostřední blízkosti vedení vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany u vedení o napětí 400 kV 20 (25) m, u napětí 220 kV 15 (20) m a u napětí 110 kV 12 (15) m (hodnoty v závorkách platí pro vedení uvedená do provozu před 1.1. 19995).
Energetický zákon zakazuje vlastníkům nechávat v ochranném pásmu nadzemního vedení růst porosty nad výšku 3 m.

Katastrálním územím vaší obce prochází vedení přenosové soustavy označené V 405 vlastněné a provozované naší společností, u kterého je rozsah ochranného pásma vyměřen vzdáleností 20 (25) m na obě strany měřeno od krajních vodičů tohoto vedení.
Na základě § 46, odst. 9 a § 24, odst. 3, písm. g) zákona č. 458/2000 Sb. vyzýváme vlastníky či uživatele pozemků, aby odstranili a oklestili stromoví a jiné porosty v ochranném pásmu, které ohrožují bezpečný a spolehlivý provoz tohoto vedení přenosové soustavy.

Zasláním a následným zveřejněním přiloženého „UPOZORNĚNÍ“ plní ČEPS, a.s., svoji povinnost vyplývající ze zákona č, 458/2000.

Odstranění nebo okleštění stromoví a jiných porostů musí být provedeno ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., § 46, odst. 9 (energetický zákon).

Současně oznamujeme, že v termínu od 7.9.2020 vyhledají vlastníky pozemků, na kterých se ochranné pásmo vedení nachází, zástupci firmy pověřené společností ČEPS, a.s., a projednají rozsah a způsob odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování vedení přenosové soustavy. S ohledem na všechny okolnosti chceme být nápomocni těm vlastníkům, kteří nemají možnost vadný stav urychleně napravit. S ohledem na závažnost této věci bude s Vámi uzavřena Smlouva o způsobu provedení údržby ochranného pásma vedení.

V případě potřeby Vám poskytne bližší informace zástupce společnosti FORESTER SERVIS, s.r.o., paní Dagmar Janovcová, tel. 602 334 390; email: dagmar.janovcova@foresterservis.cz.

V Rybí 7.9.2020