Příprava nového Strategického plánu rozvoje města

Město Nový Jičín začalo se zpracováním důležitého střednědobého strategického dokumentu „Strategického plánu rozvoje města“. Tento dokument by měl nastínit, kam by se mělo město ve svém rozvoji posunout v letech 2021 – 2027. Nový strategický plán bude obsahovat analytickou část, ve které budou důležitá data a ukazatele z různých oblastí fungování města (demografické údaje, školství, sport, podnikání, sociální služby, udržitelný rozvoj, porovnání s podobnými městy atd.). Druhou důležitou částí bude část návrhová a implementační, ve které budou stanoveny konkrétní oblasti rozvoje, střednědobé cíle a aktivity k jejich dosažení.

Velmi důležitým faktorem při zpracování strategického plánu bude i zapojení zejména občanů města, ale i dalších aktérů (např. podnikatelských subjektů, neziskového sektoru, jednotlivých odborů MěÚ, politiků, odborné veřejnosti atd.). V plánu je také veřejné projednání a připomínkování návrhu strategického plánu (termín bude upřesněn).

Také živnostníci a podnikatelé jsou důležitou skupinou aktérů rozvoje města, proto, kromě dotazníku pro občany (fyzické osoby) sbíráme data také od této skupiny. Prostřednictvím dotazníku zjišťujeme klady a zápory, případně náměty pro zlepšení v oblasti podnikání ve městě/regionu.

Pro získání co nejvíce vypovídajících údajů bude do 15.7.2020 probíhat sběr dat. Prosíme proto o vyplnění dotazníku, ve kterém můžete sdělit Vaše zkušenosti, hodnocení a nápady, jak jednotlivé aspekty života, práce nebo studia ve městě Novém Jičíně zlepšit.

Dotazník můžete vyplnit on-line nebo v papírové podobě, papírové dotazníky můžete odevzdat na vytipovaných místech: budova radnice, Masarykovo náměstí 1; budova Městského úřadu, Divadelní 1; Návštěvnické centrum – Laudonův dům, Masarykovo náměstí 45/29; Městská knihovna, Husova 1151/2).

Dotazník Vám zabere 10-15 minut. Za vyplnění děkujeme!

Odkaz na on-line formu dotazníku:

Občané: https://pruzkum-obcane-novyjicin.vyplnto.cz/
Podnikatelé: https://www.vyplnto.cz/databaze-dotazniku/pruzkum-podnikatele-novyjici/

QR kód na online formu dotazníku:

Občané Podnikatelé