Informace o připravovaném 9. zasedání ZM

INFORMACE

o připravovaném 9. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín,
které se uskuteční v pondělí 9. března 2020 od 15:00 hodin

v aule budovy radnice Masarykovo nám. 1, Nový Jičín.

Program jednání

 1. Schválení programu.
 2. Určení ověřovatelů zápisu.
 3. Zpráva o činnosti Rady města za období od 18.12.2019 do 19. 2.2020.
 4. Zpráva o kontrole plnění usnesení Zastupitelstva města.
 5. Strategický plán investic města Nový Jičín do tepelného hospodářství na období 2020-2024.
 6. Zpráva o bezpečnostní situaci na území města Nový Jičín za rok 2019.
 7. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na Novojičínsku na léta 2020 – 2024.
 8. Regulační plán Městské památkové rezervace Nový Jičín.
 9. Žádost o individuální dotaci z oblasti kultury.
 10. Žádost o individuální dotaci v oblasti péče o památky.
 11. Žádost Tělovýchovné jednoty Nový Jičín, z.s. o individuální dotaci na spolufinancování rekonstrukce hlavního fotbalového stadionu s atletickou drahou.
 12. Plnění schváleného (upraveného) rozpočtu a výsledky hospodaření města Nový Jičín včetně jeho příspěvkových organizací za rok 2019.
 13. Finanční problematika.
 14. Obecně závazná vyhláška města Nový Jičín č. 1/2020 o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města.
 15. Obecně závazná vyhláška města Nový Jičín č. 2/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
 16. Obecně závazná vyhláška města Nový Jičín č. 3/2020, o místním poplatku ze psů.
 17. Obecně závazná vyhláška města Nový Jičín č. 4/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
 18. Dohoda o narovnání se společností Ridera Stavební a.s.
 19. Majetkoprávní problematika.
 20. Prodej objektu na ul. K. Čapka.
 21. Projekty města.
 22. Podání občanů „Petice – nesouhlas k záměru města Nového Jičína s prodejem objektu bývalé požární zbrojnice v místní části Kojetín města Nový Jičín“.
 23. Úprava výše odměn za výkon funkcí neuvolněným členům Zastupitelstva města.
 24. Změna ve složení Osadního výboru v části města Kojetín.
 25. Různé
  Diskuze a závěr.

 

 

Mgr. Stanislav Kopecký v.r.
starosta města Nový Jičín

Poznámka: projednávané materiály jsou připraveny k nahlédnutí u vstupu do jednací místnosti.