Informace o připravovaném 5. zasedání ZM

INFORMACE
o připravovaném 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín,
které se uskuteční ve čtvrtek 5. září 2019 od 15:00 hodin
v aule budovy radnice Masarykovo nám. 1, Nový Jičín.

Program jednání

 1. Určení ověřovatelů zápisu ZM.
 2. Schválení programu.
 3. Návrh na udělení čestného občanství.
 4. Zpráva o činnosti Rady města Nový Jičín za období od 19. 6. 2019 do 21. 8. 2019.
 5. Volba předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva města Nový Jičín.
 6. Kontrola plnění usnesení ZM.
 7. Zapojení do individuálního projektu MSK na podporu služeb sociální prevence na období  2020 – 2021.
 8. Stanovisko města k přijetí pozemku v rámci pozůstalostního řízení.
 9. Žádosti o individuální dotace z oblasti sportu.
 10. Změna klimatu – katalog adaptačních opatření pro město Nový Jičín – příslib financí na rok 2020.
 11. Oprava kamenného divadla na Skalkách – financování z rozpočtu 2020.
 12. Návrh OZV, kterou se mění OZV č. 3/2016 o ochraně a udržování veřejné zeleně.
 13. Obecně závazná vyhláška č. 4/2019, kterou se zrušují obecně závazné vyhlášky č. 46/2000,  č. 50/2001, č. 7/2004, č. 4/2005, č. 12/2005, č. 3/2006, č. 8/2006.
 14. Změna č. 5 územního plánu Nový Jičín.
 15. Finanční problematika.
 16. Plnění schváleného (upraveného) rozpočtu a výsledky hospodaření města Nový Jičín včetně jeho příspěvkových organizací za I. pololetí 2019.
 17. Žádost o prominutí dluhu.
 18. Prodej objektu na ulici K. Čapka.
 19. Majetkoprávní problematika.
 20. Nabídkové řízení na prodej pozemku pro výstavbu objektu „Bytové domy – Dolní Brána“.
 21. Prodej vodovodů ve vlastnictví města Nový Jičín.
 22. Vyřazení investice na realizaci díla Útulek pro psy v Bludovicích u Nového Jičína z majetku města.
 23. Projekty města.
 24. Valná hromada Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava, a.s.
 25. Určení člena Osadního výboru Bludovice.
 26. Závěrečný účet Svazku obcí regionu Novojičínska za rok 2018.
 27. Různé.

Diskuze a závěr.

Mgr. Stanislav Kopecký
starosta města Nový Jičín