Informace o připravovaném 14. zasedání ZM

INFORMACE

o připravovaném 14. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín,

které se uskuteční v pondělí 15.03. 2021 od 15:00 hodin

v aule budovy radnice Masarykovo nám. 1, Nový Jičín.

Program jednání

 1. Schválení programu.
 2. Určení ověřovatelů zápisu.
 3. Zpráva o činnosti Rady města za období od 16.12.2020 do 03.03.2021.
 4. Zpráva o bezpečnostní situaci na území města Nový Jičín za rok 2020.
 5. Zpráva o kontrole plnění usnesení Zastupitelstva města.
 6. Odnětí čestného občanství města Nový Jičín.
 7. Návrhy na pořízení změny územního plánu Nový Jičín.
 8. Adaptační strategie na změnu klimatu pro město Nový Jičín.
 9. Obecně závazná vyhláška města Nový Jičín č. 1/2021, o ochraně a udržování veřejné zeleně.
 10. Program regenerace městské památkové rezervace Nový Jičín pro léta 2021 – 2025.
 11. Žádost o individuální dotaci v oblasti péče o památky.
 12. Žádost o individuální dotaci – ZO ČSOP Nový Jičín 70/02.
 13. Žádosti o individuální dotace z rozpočtu města z oblasti sportu.
 14. Žádost Tělovýchovné jednoty Nový Jičín, z.s. o udělení výjimky z Programu města na podporu sportu pro rok 2021.
 15. Finanční problematika
 16. Aktuální úprava rozpočtu města Nový Jičín na rok 2021.
 17. Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací města.
 18. Prodej spoluvlastnického podílu na nemovitostech na ul. Purkyňova 40.
 19. Prodej nemovitosti na ul. Hoblíkova 3.
 20. Nabytí bytové jednotky v domě na ulici Jungmannova 1.
 21. Žádost o vrácení kauce – odvolání.
 22. Záměr darování pozemků parc. č. 428, jehož součásti je stavba Žilina čp. 176 a parc. č. 429 k. ú. Žilina u Nového Jičína MPZ 3320.
 23. Záměr prodej pozemku parc. č. 1490/6 k. ú. Žilina u Nového Jičína MPZ 3312.
 24. Záměr prodej pozemku parc. č. 603/3 a parc. č. 602, jehož součástí je stavba bez čp./če, jiná stavba, k.ú. Bludovice u Nového Jičína MPZ 3314.
 25. Záměr směna pozemků parc. č. 649, p. č. 650/2, p. č. 650/3 k. ú. Kojetín u Starého Jičína  MPZ 3315.
 26. Záměr uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací na část (cca 26,8) pozemku parc. č. 673/9 k. ú. Nový Jičín MPZ 3316.
 27. Prodej části pozemku parc. č. 338/15 v k. ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí, MPZ 3059
 28. Prodej částí pozemků parc. č. 384/27 a parc. č. 384/51, vše  v k. ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí, MPZ 2869.
 29. Prodej pozemku – nedoporučení prodeje pro ZM, MPZ 3132
 30. Prodej pozemku parc. č. st. 2080 v k.ú. Nový Jičín Dolní Předměstí včetně stavby bez čp/če, stavba technického vybavení trafostanice, MPZ 2949.
 31. Prodej pozemku parc. č. 216/32 v k. ú. Nový Jičín  Dolní Předměstí, MPZ 3063.
 32. Prodej části pozemku parc. č. 1737/3 k. ú. Straník, MPZ 3023.
 33. Darování části místní komunikace a pozemků pod komunikací v k. ú. Nový Jičín Dolní Předměstí, bez MPZ
 34. Přijetí daru části komunikace a pozemků pod komunikací v k. ú. Nový Jičín – Horní Předměstí a Kojetín u Starého Jičína, bez MPZ.
 35. Vyhodnocení nabídkového řízení – Prodej pozemků v lokalitě Za Školou.
 36. Výběr provozovatele kanalizace v rámci Svazku obcí regionu Novojičínska.
 37. Vyřazení nemovitého majetku z majetku Města Nového Jičína.
 38. Výstavba RD Pod Skalkou – 3. etapa nabídkové řízení  MPZ 3066.
 39. Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva.
 40. Regenerace panelového sídliště Nerudova v Novém Jičíně
 41. Strategický plán rozvoje města Nový Jičín 2021 – 2027.
 42. Různé.
  Diskuze a závěr.

 

Mgr. Stanislav Kopecký v.r.
starosta města Nový Jičín

Poznámka: projednávané materiály jsou připraveny k nahlédnutí u vstupu do jednací místnosti.