Záměr prodeje průmyslové zóny

Město Nový Jičín jako vlastník níže uvedeného majetku podle § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje tento

Z Á M Ě R
prodeje pozemků

pozemků parc.č. 275/29, 307/3, 273/5, 273/2, 274/24, 274/23, 304/4, 302/3, 502/1, 275/26, 275/1, 307/2, 275/21, 275/19, 304/5, 330, 307/1, 275/16, 275/5, 505/5, 300/1, 336/102, 336/97, 275/25, vše v k.ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí za minimální cenu 750 Kč/1m2 bez DPH.

MPZ 3070 - obr. 1
MPZ 3070 - obr. 2

MPZ 3070 - obr. 3

 

 

 

 

 

 

 

 

Uvedené parcely jsou vyznačeny na snímcích katastrální mapy – viz. příloha č.3 a jejich výměra je uvedena v příloze č.2.

V příloze č.1 je uvedeno v tabulce, které pozemky město Nového Jičína vyhlašuje v záměru na prodej.

V příloze č.2 je zakresleno do katastrální mapy, kterých pozemků se prodej týká.

V příloze č.3 je uveden znalecký posudek číslo 1101/83/2021 ze dne 23.06.2021 zpracovaný Ing. Ivo Štefkem, který stanovil obvyklou cenu pozemků v průmyslové zóně na 750 Kč/m2.

K tomuto záměru se lze vyjádřit a podat jiné nabídky písemně, které musí být doručeny na adresu Město Nový Jičín, MěÚ Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1/1, 741 01 Nový Jičín do 10.11.2021 do 10.00 hod.

Tento záměr byl schválen na 17. zasedání Zastupitelstva města dne 13.09.2021 pod č. usnesení 414/Z17/2021.

Přílohy:
pdf Příloha č. 1 – Specifikace prodávaných pozemků (pdf, 402 KB)
pdf Příloha č. 2 – Situační mapa souboru prodávaných pozemků (pdf, 90 KB)
pdf Příloha č. 3 – Znalecký posudek s uvedením cen obvyklých (pdf, 2 MB)
pdf Příloha č. 4 – Projektová dokumentace průmyslové zóny – dopravní řešení (pdf, 1 MB)
pdf Příloha č. 5 – Projektová dokumentace průmyslové zóny – využití podle územního plánu (pdf, 1 003 KB)
pdf Příloha č. 6 – Projektová dokumentace průmyslové zóny – širší vztahy (pdf, 698 KB)