Záměr prodeje pozemků – k.ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí

Město Nový Jičín jako vlastník níže uvedeného majetku podle § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje tento

Z Á M Ě R
prodeje pozemků

pozemků parc.č. 275/29, 307/3, 273/5, 273/2, 274/24, 274/23, 304/4, 302/3, 502/1, 275/26, 275/1, 307/2, 275/21, 275/19, 304/5, 330, 307/1, 275/16, 275/5, 505/5, 300/1, 336/102, 336/97, 275/25, vše v k.ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí za minimální cenu 840 Kč/1m2 bez DPH.

Uvedené parcely jsou vyznačeny na snímcích katastrální mapy – viz. příloha č.2 a jejich výměra je uvedena v příloze č.3.

V příloze č.1 je uveden znalecký posudek číslo 1386/172/2022 ze dne 07.12.2022 zpracovaný Ing. Ivo Štefkem, který stanovil obvyklou cenu pozemků v průmyslové zóně na 840 Kč/m2.

V příloze č.2 je zakresleno do katastrální mapy, kterých pozemků se prodej týká.

V příloze č.3 je uvedeno v tabulce, které pozemky město Nového Jičína vyhlašuje v záměru na prodej.

K tomuto záměru se lze vyjádřit a podat jiné nabídky písemně, které musí být doručeny na adresu Město Nový Jičín, MěÚ Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1/1, 741 01 Nový Jičín do 03.02.2023 do 10.00 hod.

Tento záměr byl schválen na 2. zasedání Zastupitelstva města dne 19.12.2022 pod č. usnesení 113/2Z/2022.

 

Přílohy:
pdf Příloha č. 1 – Znalecký posudek s uvedením cen obvyklých (pdf, 4 MB)
pdf Příloha č. 2 – Situační mapa souboru prodávaných pozemků (pdf, 126 KB)
pdf Příloha č. 3 – Specifikace prodávaných pozemků (pdf, 412 KB)
pdf Příloha č. 4 – Projektová dokumentace průmyslové zóny – dopravní řešení (pdf, 1 MB)
pdf Příloha č. 5 – Projektová dokumentace průmyslové zóny – využití podle územního plánu (pdf, 1 003 KB)
pdf Příloha č. 6 – Projektová dokumentace průmyslové zóny – širší vztahy (pdf, 698 KB)