Vyjádření k prodeji lokality Pod Skalkou

Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji lokality Pod Skalkou (III. etapa) soukromému investorovi. V lokalitě má vzniknout 23 pozemků pro výstavbu rodinných domů. Úkolem investora bude výstavba veřejné dopravní a technické infrastruktury (inženýrské sítě, komunikace, chodníky, parkovací stání, veřejná zeleň) a následný prodej pozemků pro výstavbu rodinných domů. Záměr prodeje pozemků v této lokalitě byl zveřejněn transparentním způsobem na úřední desce a prostřednictvím internetového realitního portálu SREALITY.CZ. Současně byly informovány společnosti, které se obdobnou činností zabývají a byly s městem v minulosti v jednání.

V podmínkách prodeje bylo mimo jiné stanoveno, že se musí jednat o individuální výstavbu rodinných domů, a to na základě zpracovaného hydrogeologického průzkumu, ze kterého vyplynulo, že pro danou lokalitu není vhodná intenzivnější zástavba (dvojdomy, řadová zástavba apod.). Z jednání s potenciálními zájemci se právě tato podmínka jevila jako největší překážka ekonomiky celého projektu, neboť právě intenzivnější zástavba byla jedním z požadavků zájemců.

Cena stanovená v nabídkovém řízení byla stanovena jako cena minimální určená znaleckým posudkem. Je třeba si uvědomit, že se jedná o pozemky, které jsou bez inženýrských sítí. Kromě výstavby technické infrastruktury je potřeba k nákladům na realizaci přičíst cenu projektové dokumentace, inženýrskou činnost a další náklady spojené s realizací výstavby, včetně rizik spojených s realitním trhem a nárůstem cen stavebního materiálu a stavebních prací.

Vítězný uchazeč, který za odkup této lokality nabídl částku 15 188 311 Kč bez DPH, má v plánu realizovat výstavbu minimálně i části rodinných domů, které následně prodá zájemcům. V lokalitě má být situováno 4 – 5 typových rodinných domů, a to na základě studie, která pro tento účel bude zpracovaná. Toto řešení, které může realizovat pouze soukromý investor, umožní, že tato lokalita bude architektonicky a urbanisticky sjednocena, na rozdíl od prodeje stavebních pozemků jednotlivým zájemcům, kteří následně realizují výstavbu rodinných domů podle svých představ. Jednotná výstavba rodinných domů soukromým investorem navíc umožní, aby stavební práce probíhaly daleko kratší dobu, než individuální výstavba konečnými zájemci.

Město v podmínkách nabídkového řízení a kupní smlouvy stanovilo závazné podmínky a lhůty pro výstavbu infrastruktury i rodinných domů. Jejich nedodržení je sankcionováno smluvními pokutami, případně možností odstoupit od smlouvy a převzít pozemky zpět do majetku města. Podmínky dále obsahují závazek budoucího převodu vlastnického práva k veřejné dopravní a technické infrastruktuře a k pozemkům pod nimi. Závazným podkladem pro využití této lokality je studie, která řeší optimální využití předmětné plochy pro individuální bydlení. Součástí jsou také regulativy – základní parametry pro výstavbu rodinných domů.

Město v současné době realizuje výstavbu infrastruktury v lokalitě Za Školou v místní části Žilina a připravuje ji pro následnou výstavbu 23 rodinných domů. Na základě aktuálních zkušeností města lze konstatovat, že město není schopno v operativní době výstavby konkurovat soukromým developerům. Uvedený projekt se realizuje zhruba 15 let. První územní rozhodnutí na umístění inženýrských sítí, komunikací a chodníků bylo vydáno v roce 2008.

Při posouzení ekonomiky projektu Za Školou je zřejmé, že ani po této stránce není výstavba inženýrských sítí městem a následný prodej jednotlivých stavebních pozemků třetím osobám finančně výhodný. Cena za výstavbu infrastruktury (včetně nákladů na zpracování projektové dokumentace a souvisejících činností a služeb) činí cca 31 mil. Kč vč. DPH. Přepočítáme-li tyto náklady na 1 m2 plochy pro výstavbu rodinných domů, činí zhruba 1 410 Kč. Cena obvyklá a minimální vyhlašovací cena byla stanovena na 1 650 Kč bez DPH za 1 m2. Z reálné aktuální zkušenosti města vyplývá, že náklady na vybudování infrastruktury opravdu nejsou 500 Kč na 1 m2, jak se z prohlášení některých představitelů opozičních stran dozvídáme. Stejně tak nejsou tyto pozemky „předražené“. V rámci nabídkového řízení došlo k vysoutěžení ceny blížící se částce 2 000 Kč za 1 m2 bez DPH, což ukazuje, že kupní síla a zájemci o pozemky za takovouto cenu existují. S rostoucí cenou stavebních materiálů bude nyní výstavba infrastruktury řádově dražší.

Současné vedení města si je vědomo situace kolem nedostatku volného bydlení na trhu, a právě proto se snaží co nejrychleji tento nedostatek alespoň touto cestou mírnit, na rozdíl od předchozích vedení.

Vedení města