Výběrové řízení č. 6/2019 – technický pracovník na úseku tepelného hospodářství a energií

Tajemnice Městského úřadu Nový Jičín vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

technický pracovník na úseku tepelného hospodářství a energií

Druh práce a její charakteristika: pronájem tepelných zařízení v majetku Města Nový Jičín, příprava podkladů a dokumentace pro pronájem, smluvní vztahy s dodavatelem tepla, sledování a kontrola dodržování smluvních ujednání, inventarizace tepelných zařízení, sledování a zajišťování plynulého zásobování organizace všemi druhy energie, provádění prohlídek energetických zařízení, zajišťování provádění údržby a všech druhů oprav energetických zařízení, vedení evidence a zúčtování spotřeby a záloh energie, provádění kalkulace nákladů, finančních analýz energetického hospodářství, zajištění zpracování energetických štítků budov a jejich zmapování, aktualizace pasportu energií, projednávání podmínek odběru energie s příslušnými orgány včetně odpovědnosti za jejich dodržování, sledování platnosti revizí elektro, plyn atd., poskytování součinnosti při řešení projektů spojených s oblastí energetického hospodářství napříč odbory městského úřadu

Místo výkonu práce: Nový Jičín
Doba výkonu práce: na dobu určitou 1 rok (možnost prodloužení, popř. smlouvy na dobu neurčitou)
Platová třída: 11*)
Předpokládaný nástup: 01.05.2019, popř. dohodou po ukončení výběrového řízení

Předpoklady a požadavky:

 •  minimálně vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu,
 • rámcová znalost právních předpisů vztahujících se k působnosti obce a dané problematice (např. zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
 • uživatelské znalosti práce s PC, zejména programy MS Word, MS Excel, PowerPoint, Internet,
 • výborné komunikační schopnosti, psychická odolnost vůči zátěži a stresu, zodpovědnost, přesnost, samostatnost, spolehlivost, ochota dalšího vzdělávání,
 •  řidičský průkaz skup. B,
 • výhodou:
  • zaměření oboru vzdělání na energetiku, elektrotechniku, popř. těmto oborům příbuzné,
  • praxe ve výše uváděných činnostech (blíže rozveďte v životopise),
  • absolvování kurzů, školení, seminářů či jiného dalšího vzdělávání z oblasti tepelného hospodářství a energií.

Náležitosti písemné přihlášky a požadované doklady:

 • Písemná přihláška do výběrového řízení musí obsahovat níže uvedené náležitosti:
  • přesné označení výběrového řízení,
  • jméno, příjmení a titul uchazeče,
  • místo pobytu uchazeče,
  • telefonní kontakt a e-mail na uchazeče,
  • datum a podpis uchazeče.
 • Doklady, které uchazeč připojí k přihlášce:
  • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech,
  • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních občanů též obdobný doklad
   osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží bezúhonnost čestným prohlášením,
  • kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, včetně dodatku k vysvědčení (diplomu), popř. vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, jež jsou nedílnou součástí diplomu
  •  kopie případných osvědčení o absolvování dalšího vzdělávání nebo kurzů.

Vybraní uchazeči mohou být pozváni k ústnímu pohovoru a budou informováni prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonu.

Organizace si vyhrazuje právo pracovní místo neobsadit, případně zrušit výběrové řízení.

Přihlášku včetně požadovaných dokladů v uzavřené obálce výrazně označené slovy “Výběrové řízení 6/2019 – NEOTVÍRAT” je možno osobně doručit na podatelnu nebo zaslat poštou na adresu: Městský úřad Nový Jičín, Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín. Do výběrového řízení budou zařazeny pouze přihlášky doručené na MěÚ Nový Jičín nejpozději do 05.04.2019. Další informace podá osobně nebo telefonicky vedoucí Odboru bytového Ing. Pavel Tichý, tel.: 556 768 370, mob.: 735 704 067, popř. personalistka Bc. Renáta Dvořáková, tel.: 556 768 303.

Mgr. Jarmila Absolonová, MBA
tajemnice MěÚ

_______________________________________________________________________________________
Poznámka:
*) platová třída dle přílohy č. 2 NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění

Přílohy

SouborVelikost souboru
rtf Přihláška do výběrového řízení (rtf, 63 KB)