Výběrové řízení č. 5/2019 – referent VS na úseku přestupků

Tajemnice Městského úřadu Nový Jičín vyhlašuje v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na obsazení pracovního místa

referent veřejné správy na úseku přestupků

Druh práce a její charakteristika: Zajišťování speciálních odborných činností na úseku přestupkové agendy, zejména pro přestupky proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku.
Místo výkonu práce: Nový Jičín
Doba výkonu práce: pracovní poměr na dobu neurčitou
Platová třída: 10*)
Předpokládaný nástup: 01.05.2019

Požadované předpoklady pro výkon práce:

 • uvedené v ustanovení § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů:
  • fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
  • je státním občanem České republiky nebo cizím státní občan s trvalým pobytem v České republice,
  • ovládá jednací jazyk,
  •  je svéprávná,
  •  je bezúhonná,

Další předpoklady a požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání v bakalářském či magisterském studijním programu**),
 • znalost právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci – zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, zákon č.250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), apod.
 • uživatelské znalosti práce s PC, zejména programy MS Word, MS Excel, Power Point, Internet;
 • dobrá schopnost psaní na PC, dobrá znalost gramatiky a stylistiky českého jazyka,
 • výborné komunikační a organizační schopnosti, samostatnost, spolehlivost, ochota dalšího vzdělávání,
 • vysoká psychická odolnost vůči zátěži a stresu,
 • výhodou:
  • vzdělání v oboru právo-právní věda na vysoké škole v České republice**),
  • praxe ve veřejné správě, popř. v konkrétní výše uvedené činnosti (rozsah a zastávanou pracovní pozici uveďte v životopise),
  • zvláštní odborná způsobilost ve smyslu vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územně samosprávných celků, další vzdělávání v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících ÚSC (doložit osvědčení),
  • absolvování kurzů, školení, seminářů či jiného dalšího vzdělávání z oblastí výše požadovaných činností a rozvoje osobnosti,

Náležitosti písemné přihlášky a požadované doklady:

 • Písemná přihláška do výběrového řízení musí obsahovat níže uvedené náležitosti:
  • přesné označení výběrového řízení,
  • jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče,
  • státní příslušnost uchazeče,
  •  místo trvalého pobytu uchazeče,
  • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
  • telefonní kontakt a e-mail na uchazeče,
  • datum a podpis uchazeče.
 • Doklady, které uchazeč připojí k přihlášce:
  • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech,
  • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních občanů též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží bezúhonnost čestným prohlášením,
  • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
  • čestné prohlášení o svéprávnosti (čestné prohlášení musí obsahovat příjmení, jméno, titul, datum narození, adresu trvalého pobytu, text čestného prohlášení, datum a podpis),
  • kopie případných osvědčení o absolvování dalšího vzdělávání nebo kurzů.

Vybraní uchazeči mohou být pozváni k ústnímu pohovoru. Přizvaní uchazeči budou informováni prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonu.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu zrušit, případně pracovní místo neobsadit.

Přihlášku včetně požadovaných dokladů v uzavřené obálce výrazně označené slovy “Výběrové řízení 5/2019 – NEOTVÍRAT” je možno osobně doručit na podatelnu nebo zaslat poštou na adresu: Městský úřad Nový Jičín, Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín. Do výběrového řízení budou zařazeny pouze přihlášky doručené na MěÚ Nový Jičín nejpozději do 06.03.2019 . Další informace podá osobně nebo telefonicky vedoucí Odboru správních činností Mgr. Zdenka Pechová, tel.: 556 768 290, personalistka Bc. Renáta Dvořáková, tel.: 556 768 303.

Mgr. Jarmila Absolonová, MBA, v. r.
tajemnice MěÚ

 


Poznámka:
*) platová třída dle přílohy č. 2 NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
**) požadavky na kvalifikační předpoklady § 111 zák. č. 250/2016.

Přílohy

SouborVelikost souboru
rtf Přihláška do výběrového řízení (rtf, 63 KB)