Výběrové řízení č. 16/2018 – referent VS na úseku správy majetku města

Tajemnice Městského úřadu Nový Jičín vyhlašuje v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na obsazení pracovního místa

referent veřejné správy na úseku správy majetku obce

Druh práce a její charakteristika: zajišťování správy majetku obce, jeho nabývání, pronájmu, zastupování, prodeje a jiných forem dispozice s tímto majetkem, zejména pak nakládání s movitým a nemovitým majetkem města v souladu se zákonem o obcích, převod věcí z vlastnictví města, nabývání majetku do vlastnictví města, zajišťování majetkové správy obce – např. zřizování věcných břemen, zástavních práv na majetku města, prodej, pronájem, výpůjčka věcí, směna, výkup, darování aj. nemovitého majetku apod.

Místo výkonu práce: Nový Jičín
Doba výkonu práce: pracovní poměr na dobu neurčitou
Platová třída: 9 *)
Předpokládaný nástup: 01.10.2018, popř. dohodou po ukončení výběrového řízení

Požadované předpoklady pro výkon práce:

 • Uvedené v ustanovení § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:
  • fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let;
  • je státním občanem České republiky nebo cizím státním občanem s trvalým pobytem v České republice,
  • ovládá jednací jazyk,
  • je svéprávná,
  • je bezúhonná.

Další předpoklady a požadavky:

 • minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou, vyšší stupeň vzdělání výhodou,
 • znalost legislativy především v oblasti zákona o obcích, problematiky majetkových vztahů se zaměřením na závazkové právo (Občanský zákoník), apod.;
 • uživatelské znalosti práce s PC, zejména programy MS Word, Excel, Power Point, Internet,
 • dobré komunikační a organizační schopnosti, samostatnost, spolehlivost, ochota dalšího vzdělávání,
 • výhodou:
  •  odborná praxe v činnostech souvisejících s charakteristikou práce nabízené pracovní pozice,
  •  znalost odborných programů pro vedení účetnictví (příjmy a výdaje rozpočtu města, včetně vystavování účetních dokladů – např. ORSOFT,
  • znalost problematiky závazkových vztahů, zejména k nemovitostem podle Občanského zákoníku,
  • znalost práce s mapovými podklady,
  • absolvování kurzů, školení, seminářů či jiného dalšího vzdělávání z oblastí výše požadovaných činností a rozvoje osobnosti.

Náležitosti písemné přihlášky a požadované doklady:

 • Písemná přihláška do výběrového řízení musí obsahovat níže uvedené náležitosti:
  • přesné označení výběrového řízení,
  • jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče,
  • státní příslušnost uchazeče,
  • místo trvalého pobytu uchazeče,
  • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
  • telefonní kontakt a e-mail na uchazeče,
  • datum a podpis uchazeče.
 • Doklady, které uchazeč připojí k přihlášce:
  •  životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech,
  • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních občanů též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží bezúhonnost čestným prohlášením,
  • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
  • čestné prohlášení o svéprávnosti (čestné prohlášení musí obsahovat příjmení, jméno, titul, datum narození, adresu trvalého pobytu, text čestného prohlášení, datum a podpis),
  • kopie případných osvědčení o absolvování dalšího vzdělávání nebo kurzů vztahujících se k požadované práci.

Vybraní uchazeči mohou být pozváni k ústnímu pohovoru a budou informováni prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonu.

Organizace si vyhrazuje právo pracovní místo neobsadit, případně zrušit výběrové řízení.

Přihlášku včetně požadovaných dokladů v uzavřené obálce výrazně označené slovy “Výběrové řízení 16/18 – NEOTVÍRAT” je možno osobně doručit na podatelnu nebo zaslat poštou na adresu: Městský úřad Nový Jičín, Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín. Do výběrového řízení budou zařazeny pouze přihlášky doručené na MěÚ Nový Jičín nejpozději do 24.08.2018. Další informace podá osobně nebo telefonicky vedoucí Odboru majetku, rozvoje a investic Ing. Vladimír Bartoň, tel.: 556 768 236, mobil: 603 488 279, popř. personalistka Bc. Renáta Dvořáková, tel.: 556 768 303.

Mgr. Jarmila Absolonová, MBA, v. r.
tajemnice MěÚ

 


Poznámka:
*) platová třída dle přílohy č. 2 NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Přílohy

SouborVelikost souboru
rtf Přihláška do výběrového řízení (rtf, 63 KB)