Výběrové řízení č. 12/2020 – referent VS na úseku životního prostředí

Tajemník Městského úřadu Nový Jičín vyhlašuje v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na obsazení pracovního místa

referent veřejné správy na úseku životního prostředí

Druh práce a její charakteristika:
Zajišťuje výkon státní správy v oblasti ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF), zejména pak rozhoduje, zda je pozemek součástí ZPF, uděluje souhlasy s odnětím půdy ze ZPF, předepisuje odvody, uděluje souhlas ke změně trvalého travního porostu na ornou půdu, ukládá opatření k nápravě závadného stavu, kontroluje plnění zákonných povinností, podmínek a opatření k nápravě, uděluje souhlas k použití sedimentů z rybníků apod.

Místo výkonu práce: Nový Jičín
Doba výkonu práce: pracovní poměr na dobu určitou (zástup za rodičovskou dovolenou)
Platová třída: 10*)
Předpokládaný nástup: 01.07.2020, popř. dohodou po ukončení výběrového řízení

Požadované předpoklady pro výkon práce:

 • uvedené v ustanovení § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů:
  • fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
  • je státním občanem České republiky nebo cizím státní občan s trvalým pobytem v České republice,
  • ovládá jednací jazyk,
  •  je svéprávná,
  •  je bezúhonná.

Další předpoklady a požadavky:

 • minimálně vyšší odborné vzdělání, vysokoškolské vzdělání výhodou,
 •  znalost právních předpisů vztahujících se k vykonávané činnosti a působnosti obce, zejména zákon č. 128/2000Sb., o obcích, zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád apod.,
 • uživatelské znalosti práce s PC (zejména s programy MS Word, MS Excel),
 • samostatnost, odolnost vůči psychické zátěži, dobré schopnosti komunikační a organizační, spolehlivost, ochota dalšího vzdělávání,
 • výhodou:
  • zaměření oboru vzdělání na ochranu a tvorbu životního prostředí nebo ochranu přírody a krajiny, na biologii a ekologii, stavební inženýrství, pedologii, zemědělství popř. obory těmto oborům příbuzné,
  • praxe v oboru veřejné správy na úseku životního prostředí (konkrétní zkušenosti z praxe rozepište v životopise),
  • znalost vymezeného území působnosti,
  • zvláštní odborná způsobilost vztahující se k vykonávané činnosti ve smyslu vyhlášky č. 512/02 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územně samosprávných celků,
  • řidičské oprávnění skupiny B,
  • absolvování kurzů, školení, seminářů či jiného dalšího vzdělávání z oblastí výše požadovaných činností.

Náležitosti písemné přihlášky a požadované doklady:

 • Písemná přihláška do výběrového řízení musí obsahovat níže uvedené náležitosti:
  • přesné označení výběrového řízení,
  • jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče,
  • státní příslušnost uchazeče,
  •  místo trvalého pobytu uchazeče,
  •  číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
  •  telefonní kontakt a e-mail na uchazeče,
  •  datum a podpis uchazeče.
 • Doklady, které uchazeč připojí k přihlášce:
  • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech,
  • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních občanů též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží bezúhonnost čestným prohlášením,
  • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
  • čestné prohlášení o svéprávnosti (čestné prohlášení musí obsahovat příjmení, jméno, titul, datum narození, adresu trvalého pobytu, text čestného prohlášení, datum a podpis),
  •  kopie případných osvědčení o absolvování dalšího vzdělávání nebo kurzů.

Vybraní uchazeči mohou být pozváni k ústnímu pohovoru. Přizvaní uchazeči budou informováni prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonu.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu zrušit, případně pracovní místo neobsadit.

Přihlášku včetně požadovaných dokladů v uzavřené obálce výrazně označené slovy “Výběrové řízení 12/2020 – NEOTVÍRAT” je možno osobně doručit na podatelnu nebo zaslat poštou na adresu: Městský úřad Nový Jičín, Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín. Do výběrového řízení budou zařazeny pouze přihlášky doručené na MěÚ Nový Jičín nejpozději do 01.06.2020. Další informace podá osobně nebo telefonicky vedoucí Odboru životního prostředí Ing. Eva Bártková, tel.: 603 818 893, 556 768 294, personalistka Bc. Renáta Dvořáková, tel.: 556 768 303.

Mgr. Josef Solanský, v. r.
tajemník MěÚ

 


Poznámka:
*) platová třída dle přílohy č. 1 NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění

Přílohy

SouborVelikost souboru
rtf Přihláška do výběrového řízení (rtf, 63 KB)