Výběrové řízení č. 11/2020 – referent(ka) VS na úseku sociálních věcí

Tajemník MěÚ Nový Jičín vyhlašuje v souladu s ustanoveními § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na obsazení pracovní pozice

referent(ka) veřejné správy na úseku sociálních věcí

Druh práce a její charakteristika:
sociální práce se zaměřením na události spojené s řešením situací osob bez domova nebo touto skutečností ohrožených, zejména pak depistážní činnost zaměřená na vyhledávání jedinců, rodin a skupin osob ohrožených sociálním vyloučením v jejich přirozeném prostředí, posouzení životní situace klienta, mapování individuálních potřeb osob, skupin a komunit, zpracovávání návrhů řešení a individuálních plánů cílů klienta a kroků, které povedou k jejich naplnění, apod.

Místo výkonu práce: Nový Jičín
Doba výkonu práce: pracovní poměr na dobu neurčitou
Platová třída: 11*)
Předpokládaný nástup: 01.07.2020, popř. dohodou po ukončení výběrového řízení

Požadované předpoklady pro výkon práce:

 • uvedené v ustanovení § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů:
  •  fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
  • je státním občanem České republiky nebo cizím státní občan s trvalým pobytem v České republice,
  • ovládá jednací jazyk,
  •  je svéprávná,
  •  je bezúhonná,
 • uvedené v ustanovení § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů:
  • je svéprávná, bezúhonná, zdravotně způsobilá,
  • dosáhla minimálně vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu akreditovaného podle zvláštního právního předpisu v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost, výhodou pak vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku.

Další požadavky:

 • znalost právních předpisů vztahujících se k vykonávané činnosti zejména zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách, zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (zejména část svéprávnost a opatrovnictví);
 • uživatelské znalosti práce s PC;
 • samostatnost, spolehlivost, odolnost vůči psychické zátěži, dále pak dobré komunikační a organizační schopnosti, schopnost řešit problémy a konfliktní situace, empatie, ochota dalšího vzdělávání;
 •  výhodou:
  •  praxe v oboru sociální práce s osobami ohroženými sociálním vyloučením (osoby bez přístřeší, osoby závislé na dávkách hmotné nouze, osoby ohrožené trestnou činností a závislostí na návykových látkách apod.);
  • zvláštní odborná způsobilost ve smyslu vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územně samosprávných celků;
  • absolvování kurzů, školení, seminářů či jiného dalšího vzdělávání z oblasti sociální práce a rozvoje osobnosti;
  • řidičské oprávnění skupiny B (aktivní řidič);

Náležitosti písemné přihlášky a požadované doklady:

 • Písemná přihláška do výběrového řízení musí obsahovat níže uvedené náležitosti:
  • přesné označení výběrového řízení,
  •  jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče,
  •  státní příslušnost uchazeče,
  •  místo trvalého pobytu uchazeče,
  • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
  • telefonní kontakt a e-mail na uchazeče,
  • datum a podpis uchazeče.
 • Doklady, které uchazeč připojí k přihlášce:
  • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech,
  • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních občanů též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovský státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží bezúhonnost čestným prohlášením a dále doklady prokazující splnění podmínky bezúhonnosti vydanými státy, ve kterých se fyzická osoba zdržovala v posledních 3 letech nepřetržitě déle než 3 měsíce, doklady, jimiž se dokládá bezúhonnost, nesmí být starší 3 měsíců,
  • čestné prohlášení o svéprávnosti (čestné prohlášení musí obsahovat příjmení, jméno, titul, datum narození, adresu trvalého pobytu, text čestného prohlášení, datum a podpis),
  • ověřená kopie dokladu o dosaženém vzdělání, a to včetně dodatku k diplomu, popř. osvědčení o státní závěrečné zkoušce, jež jsou nedílnou součástí diplomu,
  • kopie případných osvědčení o absolvování dalšího vzdělávání nebo kurzů vztahujících se k nabízené pracovní pozici.

Vybraní uchazeči mohou být pozváni k ústnímu pohovoru. Přizvaní uchazeči budou informováni prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonu.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu zrušit, případně pracovní místo neobsadit.

Přihlášku včetně požadovaných dokladů v uzavřené obálce výrazně označené slovy “Výběrové řízení 11/2020 – NEOTVÍRAT” je možno osobně doručit na podatelnu nebo zaslat poštou na adresu: Městský úřad Nový Jičín, Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín. Do výběrového řízení budou zařazeny pouze přihlášky doručené na MěÚ Nový Jičín nejpozději do 29.05.2020. Další informace podají osobně nebo telefonicky vedoucí Odboru sociálních věcí Mgr. Daniela Susíková, tel.: 735 704 076, nebo Bc. Renáta Dvořáková personalistka úřadu, tel.: 556 768 303.

Mgr. Josef Solanský, v. r.
tajemník MěÚ

 


Poznámka:
*) platová třída dle přílohy č. 1 NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění

Přílohy

SouborVelikost souboru
rtf Přihláška do výběrového řízení (rtf, 63 KB)