Výběrové řízení č. 09/2020 – referent(ka) VS na úseku komunálního hospodářství

Tajemník Městského úřadu Nový Jičín vyhlašuje v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na obsazení pracovního místa

referent(ka) veřejné správy na úseku komunálního hospodářství

Druh práce a její charakteristika:

 • správa místních komunikací a chodníkových těles v majetku města,
 • spolupráce na koncepci řešení dopravy na území města,
 • výkon samosprávy v oblasti dopravy (dopravní značení, výkopové práce, vyhrazené parkování apod.)
 • vydávání stanovisek samosprávy k inženýrským sítím ve vlastnictví města,
 • správa městského mobiliáře a dětských hřišť, reklamních ploch, informačního systému města, nebytových prostor, kanalizace a veřejného osvětlení v majetku města.

Místo výkonu práce: Nový Jičín
Doba výkonu práce: pracovní poměr na dobu neurčitou
Platová třída: 9*)
Předpokládaný nástup: 01.07. 2020, popř. dohodou po ukončení výběrového řízení

Požadované předpoklady pro výkon práce:

 • uvedené v ustanovení § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:
  • fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let;
  • je státním občanem České republiky nebo cizím státním občanem s trvalým pobytem v České republice,
  • ovládá jednací jazyk,
  • je svéprávná,
  •  je bezúhonná.

Další předpoklady a požadavky:

 • minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou,
 • znalost právních předpisů vztahujících se k vykonávané činnosti a působnosti obce, zejména zákon č. 128/00 Sb., o obcích, zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
 • uživatelské znalosti práce s PC (zejména s programy MS Word, MS Excel),
 •  dobré komunikační schopnosti, organizační schopnosti, schopnost řešit zátěžové situace, samostatnost, iniciativa, ochota dalšího vzdělávání,
 • výhodou:
  • zaměření oboru vzdělání stavebního, dopravního, popřípadě technického směru,
  • praxe v činnostech, které bude zaměstnanec zajišťovat (rozsah a obsah uveďte v životopise),
  • řidičské oprávnění skupiny B,
  • absolvování kurzů, školení, seminářů či jiného dalšího vzdělávání z oblasti výše požadovaných činností.

Náležitosti písemné přihlášky a požadované doklady:

 • Písemná přihláška do výběrového řízení musí obsahovat níže uvedené náležitosti:
  • přesné označení výběrového řízení,
  • jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče,
  •  státní příslušnost uchazeče,
  •  místo trvalého pobytu uchazeče,
  •  číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
  •  telefonní kontakt a e-mail na uchazeče,
  •  datum a podpis uchazeče.
 • Doklady, které uchazeč připojí k přihlášce:
  • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech,
  • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních občanů též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží bezúhonnost čestným prohlášením,
  • ověřená kopie dokladu o dosaženém vzdělání,
  • čestné prohlášení o svéprávnosti (čestné prohlášení musí obsahovat příjmení, jméno, titul, datum narození, adresu trvalého pobytu, text čestného prohlášení, datum a podpis),
  • kopie případných osvědčení o absolvování dalšího vzdělávání nebo kurzů vztahujících se k požadované práci.

Vybraní uchazeči mohou být pozváni k ústnímu pohovoru a budou informováni prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonu.

Organizace si vyhrazuje právo pracovní místo neobsadit, případně zrušit výběrové řízení.

Přihlášku včetně požadovaných dokladů v uzavřené obálce výrazně označené slovy “Výběrové řízení 09/2020 – NEOTVÍRAT” je možno osobně doručit na podatelnu nebo zaslat poštou na adresu: Městský úřad Nový Jičín, Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín. Do výběrového řízení budou zařazeny pouze přihlášky doručené na MěÚ Nový Jičín nejpozději do 29.05.2020. Další informace podá osobně nebo telefonicky vedoucí Odboru správy majetku Ing. Vladimír Bartoň, tel.: 603 488 279, popř. personalistka Bc. Renáta Dvořáková, tel.: 556 768 303.

Mgr. Josef Solanský, v. r.
tajemník MěÚ

 


Poznámka:
*) platová třída dle přílohy č. 1 NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění

Přílohy

SouborVelikost souboru
rtf Přihláška do výběrového řízení (rtf, 63 KB)