Sdělení k výsledku soudního sporu s bývalým ředitelem Technických služeb města Nového Jičína

Rada města Nový Jičín na své schůzi konané dne 16.1.2019 projednala žádost Ing. Milana Grestenbergera, bývalého ředitele Technických služeb města, a rozhodla touto cestou informovat veřejnost.  Bývalá Rada města Nový Jičín v  usnesení č. č.1116/37/2016 ze dne 23.11.2016  zveřejněném na webu města označila Ing. Milana Grestenbergera za osobu odpovědnou za škodu ve výši 1 243 432,80 Kč, která měla Technickým službám města vzniknout v souvislosti s pochybením v administraci projektu „Snížení prašnosti ve městě Nový Jičín“, v důsledku čehož se musela vrátit dotace v uvedené výši, a uložila novému řediteli Technických služeb města vymáhat po jmenovaném částku rovnající se 4,5 násobku jeho průměrného měsíčního platu.

Podaná žaloba v uvedené věci byla rozsudkem Okresního soudu v Novém Jičíně  č.j. 6 C 316/2017-85  ze dne 8.8.2018 , který nabyl právní moci dne 14.9.2018, zamítnuta, neboť Technické služby města jako žalobce neprokázaly veškeré předpoklady vzniku odpovědnosti Ing. Milana Grestenbergera  za vznik škody. Jmenovaný se podle soudu nedopustil porušení jeho povinností při plnění pracovních úkolů a škodu tak nezavinil. S ohledem na výsledek tohoto řízení uložil soud Technickým službám města zaplatit Ing. Grestenbergerovi náklady řízení ve výši 66 211,202 Kč.