S oleji na sběrný dvůr

V médiích se objevují informace o nové povinností obcí, zajištění sběru jedlých olejů a tuků. I po jejích upotřebení jsou stále kvalitní surovinou, která po zpracování může sloužit pro výrobu metylesteru jako přídavku k pohonným hmotám nebo po regeneraci mohou být tyto využity v různých odvětvích (chemický, gumárenský, dřevařský průmysl). Jelikož tento odpad mimo jiné velmi často končí v kanalizacích a následně na čistírnách odpadních vod, doznala legislativa od 1. 1. 2020 změnu. Jak se samosprávy s oleji vypořádají, je možno řešit několika způsoby. Nový Jičín již před několika lety přistoupil na separaci jedlých olejů prostřednictvím sběrných dvorů. Občané mohou oleje nashromáždit do plastových lahví a předat v provozní době obsluze. O tom, že je služba využívaná, vypovídají stále narůstající litry. Město prozatím neplánuje zavádění speciálních nádob na oleje u kontejnerů na separovaný odpad. Hlavním důvodem je zabránění mísení minerálních, syntetických a jedlých olejů dohromady, neboť se v takovém případě jedná o nebezpečné odpady, které jsou likvidovány za mnohonásobně vyšší cenu. Další okolností spojenou s nezavedením nádobového systému v ulicích, je náklad na pořízení nádob, vybudování zpevněných ploch včetně ukotvení nádob k pevnému povrchu a finanční prostředky na svozy. S ohledem na množství této vyprodukované komodity, se nejedná o tak výrazný podíl separované složky (jako např. u papíru a plastu.), aby byl tento systém zaveden. Snahou města je minimalizovat náklady na odpadové hospodářství s cílem nezatěžovat peněženky občanů, pokud to není nezbytně nutné.