Pravidla pro aktivity občanů na pozemcích ve vlastnictví města

Na základě obdržených dotazů informujeme občany, že stále platí „pravidla pro aktivity občanů na pozemcích ve vlastnictví města“ schválené na 19. schůzi RM dne 16. 12. 2015.


Z hlediska OŽP: PRAVIDLA PRO AKTIVITY OBČANŮ NA PLOCHÁCH VEŘEJNÉ ZELENĚ

  1. Při umísťování výsadeb je nutná konzultace se správcem městské zeleně na odboru životního prostředí zdejšího úřadu, který musí souhlasit s návrhem výsadby. Souhlas bude vydán na základě prověření existence inženýrských sítí v daném místě, prověření situace na místě a ověření případných záměrů Města Nový Jičín jako vlastníka a posouzení vhodnosti druhu a typu výsadby v dané lokalitě. Z projednání musí být pořízen záznam podepsaný navrhovatelem i zástupcem OŽP.
  2. V případě existencí sítí v blízkosti plánované výsadby si navrhovatel sám vyřizuje vyjádření správců sítí s výsadbou a nese odpovědnost a následky při porušení tohoto vyjádření.
  3. Náklady na výsadbu a její údržbu nese občan, v případě zanedbání údržby musí počítat s možností odstranění výsadby bez nároků na náhradu.
  4. K odstranění výsadby na náklady občana může dojít i v případě, že město jako vlastník pozemku tento využije k vlastním potřebám nebo zajišťuje respektování právních předpisů (dopravní bezpečnost, rostlinolékařská opatření aj.)
  5. Záměr zpevnění plochy zeleně pro přístup na pozemek cizích vlastníků přes pozemek Města je posuzováno na základě žádosti o stanovisko samosprávy individuálně, maximální povolená šíře zpevnění je 5m, doporučená pro vjezd osobního automobilu 3m. Jedná se především o zelené pásy mezi komunikací a soukromým pozemkem u novostaveb.

Z hlediska OMRI:

  1. Záměr využívat pozemku města – např. vjezd vozidel, uložení materiálu, zeminy apod., umístění mobiliáře (lavička, užitný či umělecký objekt, stůl, zábradlí, kameny, parkovací stání a podobně), vstup na pozemek k montáži či demontáži vlastního zařízení – musí být vždy projednán se zástupcem vlastníka pozemku tedy pracovníkem odboru majetku, rozvoje a investic.
  2. Dle povahy záměru bude následně rozhodnuto, zda bude záměr řešen prostřednictvím Zásad pro užívání veřejného prostranství, spočívající v provádění výkopových prací a umísťování stavebního zařízení a skládek na území města Nového Jičína, Zásad pro zřizování vyhrazených parkovacích míst na území Nového Jičína, případně jako majetkoprávní záměr prostřednictvím orgánů města.
  3. V případě nerespektování těchto zásad a postupů dojde k odstranění bez nároku na náhradu a na náklady žadatele.