Podnikatelé hlaste odpady!

Upozorňujeme původce odpadů, kteří v roce 2019 vyprodukovali nebo nakládali s více než 100 kilogramy nebezpečných nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů, na ohlašovací povinnost. Splnit ji mohou prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností na webovém portálu www.ispop.cz. Elektronické formuláře je nutné vyplnit do 15. února. Vznikne-li původci ohlašovací povinnost podle zákona o odpadech, je třeba hlášení podat prostřednictvím integrovaného registru znečišťování. Hlášení již nelze podávat v listinné podobě, ani zasílat elektronicky přímo na obecní úřad obce s rozšířenou působností.