Oznámení o vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů na území Moravskoslezského kraje

Krajský úřad Moravskoslezského kraje podle čl. 4 nařízení Moravskoslezského kraje č. 1/2017 ze dne 11. 4. 2017, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů

V Y H L A Š U J E
D O B U   Z V Ý Š E N É H O   N E B E Z P E Č Í   V Z N I K U   P O Ž Á R Ů
N A   U Z E M Í   M O R A V S K O S L E Z S K É H O   K R A JE

 

pdf Oznámení o vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů na území Moravskoslezského kraje (pdf, 523 KB)