Nabídkové řízení – prodej pozemků v lokalitě Pod Skalkou

O Z N Á M E N Í

o nabídkovém řízení a jeho podmínkách

na zjištění zájemce o koupi nemovité věci v katastrálním území Loučka u Nového Jičína a Nový Jičín – Horní Předměstí,

„Pod Skalkou“

Podmínky a případná omezení uvedená v tomto oznámení a souvisejících dokumentech mají za cíl zabránit případnému spekulativnímu jednání ze strany některých účastníků nabídkového řízení a tím znevýhodnění dalších z nich. Cílem prodeje nemovitostí v lokalitě Pod Skalkou za níže uvedených podmínek je dosažení realizace urbanisticky jednotné a harmonické zástavby v lokalitě v kontextu se stávající zástavbou, v návaznosti na volnou krajinu a v souladu se Zastavovací studií Výstavba RD Pod Skalkou – III. etapa (leden 2020) – dále jen „Studie“.

 

Město Nový Jičín (dále jen „Město“) jako vlastník níže uvedeného majetku podle § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů  na základě usnesení Zastupitelstva města Nový Jičín č.    16    usnesením  367/Z16/2021    bod  34 ze dne 14.06.2021  zveřejňuje tento majetkoprávní záměr a

vyhlašuje

nabídkové řízení (dále též „NŘ“)

na prodej dále uvedeného nemovitého majetku:

 

Čl. 1

Prodávaný majetek

Pozemky parc. č. 795/68 (orná půda o evidované výměře 29860 m2), parc. č. 795/58 (orná půda o evidované výměře 3121 m2), parc .č. 795/69 (orná půda o evidované výměře 1174 m2)  a parc. č. 795/80 (orná půda o evidované výměře 966 m2)  vše v obci Nový Jičín, k.ú. Loučka u Nového Jičína a pozemky parc. č. 509/189 (orná půda o evidované výměře 1529 m2),  parc. č. 568/6 (zahrada o evidované výměře 271 m2), parc. č. 509/211 (orná půda o evidované výměře 630 m2) a parc. č. 509/213 (orná půda o evidovaném výměře 572 m2)  vše v obci Nový Jičín, k.ú. Nový Jičín – Horní Předměstí, zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm Nový Jičín na LV č. 10001 pro obec Nový Jičín a k.ú. Loučka u Nového Jičína a k.ú. Nový Jičín – Horní Předměstí (dále jen „pozemky“).

 

Čl. 2

Popis prodávaného majetku

V současné době jde o pozemky zemědělsky užívané a travnatou plochu.

Dle Územního plánu se jedná o rozvojovou plochu způsobu využití „Bydlení individuální“.

Pozemky p.č. 795/68, parc. č. 795/58, parc .č. 795/69 a parc. č. 795/80 v k.ú. Loučka u Nového Jičína, jsou zatíženy pachtovní smlouvou.

V předmětné lokalitě se na částech pozemků (zejména parc. č. 795/68, 795/58, v k. ú. Loučka u Nového Jičína a 509/189 v k. ú. Nový Jičín – Horní Předměstí) nachází odvodňovací zařízení zaznamenané ve Studii.

 

Čl. 3

Minimální kupní cena

Minimální kupní cena pozemků činí  bez DPH :        14.641.600,- Kč

(slovy: čtrnáctmilionůšestsetčtyřicetjedentisícšestset korun českých).

K této ceně bude připočtena DPH v aktuálně platné výši.

Kupující bude dále povinen uhradit náklady spojené s prodejem v celkové výši 154.495,- Kč (náklady na vyhotovení znaleckého posudku, náklady na vyhotovení geometrického plánu a náklady související s vyhotovení Studie).

 

Čl. 4

Účastníci nabídkového řízení

 1. Město nabízí prodávaný majetek k převodu fyzickým a právnickým osobám. Účastníkem NŘ mohou být plně svéprávné fyzické osoby nebo právnické osoby.
 2. Účastníkem NŘ se stává ten, kdo předložil Městu písemnou nabídku dle Čl.6 tohoto Oznámení, a to za předpokladu splnění podmínek stanovených v NŘ.
 3. Každý z účastníků NŘ může do NŘ podat pouze jednu nabídku.

 

Čl. 5

Společné jmění manželů

 1. Podává-li jeden z manželů nabídku a hodlá kupní smlouvou nabýt prodávaný pozemek do svého výlučného vlastnictví, musí ke své nabídce přiložit některý z těchto dokladů:
 2. aa) písemné prohlášení druhého manžela opatřené jeho ověřeným podpisem, že manžel/manželka, podávající nabídku, uhradí kupní cenu z prostředků, které nejsou součástí společného jmění manželů;
 3. ab) notářský zápis o zúžení společného jmění manželů nebo o smluveném manželském majetkovém režimu podle § 716 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“);
 4. ac) pravomocný rozsudek, jímž došlo ke zrušení společného jmění manželů
 5. ad) pravomocný rozsudek o zúžení rozsahu společného jmění manželů
 6. b) Pokud nebudou doloženy doklady uvedené pod písm. a), bude prodávaný majetek převeden do společného jmění manželů.
 7. c) Tento článek se nevztahuje na cizozemce, pokud nepodléhají režimu společného jmění manželů.

 

Čl. 6

Povinný obsah nabídky učiněné účastníkem NŘ, složení kauce a podmínky NŘ 

 1. Nabídka musí být učiněna písemně na předepsaném formuláři, který tvoří přílohu č. 1 tohoto oznámení, a musí v ní být obsaženy tyto údaje:
 2. U fyzických osob jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, závazná adresa pro doručování (pokud je odlišná od adresy trvalého pobytu); u právnických osob přesný název /obchodní firma, sídlo, IČO, závazná adresa pro doručování (pokud je odlišná od adresy sídla právnické osoby) a osobní údaje osoby oprávněné k zastupování právnické osoby. V případě žádosti (nabídky) o koupi do spoluvlastnictví musí být uvedeny tyto údaje u všech žadatelů.
 3. V případě, že nabídku učinil jeden z manželů a prodávaný majetek hodlá nabýt do svého výlučného vlastnictví, i doklad dle Čl. 5 tohoto Oznámení.
 4. Účastníci dále mohou nepovinně uvést další údaje (telefon, e-mail).
 5. Součástí nabídky musí být výše a způsob úhrady kupní ceny, předpokládaný způsob financování předloženého podnikatelského záměru a čestné prohlášení o tom, že zájemce:
 • je obeznámen s obsahem návrhu smlouvy a s tímto návrhem souhlasí
 • nemá ke dni podání nabídky žádné dluhy po lhůtě splatnosti vůči městu Nový Jičín
 • nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky
 • nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 • že proti němu v uplynulých 3 letech není vedeno řízení ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění,
 • že vůči němu ani jeho majetku není navrhováno ani vedeno řízení o výkonu soudního nebo správního rozhodnutí ani navrhována nebo prováděna exekuce
 1. Nabídka musí být předložena v českém jazyce a podepsána účastníkem NŘ. Podpis zájemce na nabídce musí být úředně ověřen.
 2. Podmínkou účasti v NŘ je složení částky na úhradu části kupní ceny, kterou účastník NŘ složil na účet prodávajícího (dále jen „kauce“), ve výši 1.464.160,- Kč. Kauci lze složit bezhotovostním převodem, a to na účet č. 43-4024720297/0100,  vedený u Komerční banky, variabilní symbol 1203639311, specifický symbol: zde uvádějte své datum narození ve formátu DDMMRRRR nebo IČO v případě právnických osob.

a) Kauce musí být připsána na účet Města nejpozději v den, ve který končí lhůta pro podání nabídek, uvedená v čl.7. V případě opožděné platby kauce nebude nabídka do NŘ Upozorňujeme účastníky NŘ, že kauci je nutno zaslat v dostatečném časovém předstihu před koncem lhůty pro předání nabídek, vzhledem ke lhůtám mezibankovních převodů; včasné připsání kauce na účet prodávajícího je odpovědností účastníka NŘ.

b) V případě uzavření kupní smlouvy s vybraným zájemcem se kauce stává zálohou kupní ceny. V případě, že vybraný zájemce uzavření kupní smlouvy odmítne či neuzavře kupní smlouvu nejpozději do 90 dnů ode dne rozhodnutí Zastupitelstva města Nový Jičín o prodeji, jím složená kauce propadá ve prospěch města Nový Jičín. Složená kauce propadá ve prospěch města Nový Jičín rovněž v případě, že zájemce vezme svou nabídku zpět nebo od své nabídky odstoupí po uplynutí lhůty pro podání nabídek uvedené v čl. 7. Souhlas s těmito skutečnostmi musí žadatel potvrdit prohlášením, které bude přílohou nabídky podané do NŘ.

c) Nabídka musí obsahovat informaci o čísle účtu pro případné vrácení složené kauce žadateli.

d) Zájemci, který vezme svou nabídku zpět a nebo od ní odstoupí nejpozději do uplynutí lhůty pro podání nabídek uvedené v čl. 7., bude kauce vrácena do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemného zpětvzetí nabídky nebo odstoupení od nabídky vyhlašovateli NŘ.

Ostatním účastníkům NŘ bude kauce vrácena do 5pracovních dnů ode dne rozhodnutí o prodeji Zastupitelstvem města Nový Jičín. Zájemce bere na vědomí, že složená kauce nebude Městem zhodnocována (úročena), bude vrácena zásadně ve stejné výši, v jaké byla složena. Tuto skutečnost musí žadatel potvrdit prohlášením, které bude součástí nabídky do nabídkového řízení.

 1. Kupní smlouva bude dále upravovat povinnost kupujícího dostát závazkům, které uvede ve své nabídce, a to pod finanční sankcí (smluvní pokutou), případně právo prodávajícího od kupní smlouvy odstoupit.
 2. Veškeré náklady spojené s přípravou podkladů pro zařazení zájemce do NŘ nese výhradně žadatel/nabízející.
 3. Nabídnutá kupní cena musí být zaplacena v plné výši nejpozději v den podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
 4. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo ukončit nabídkové řízení bez vyhlášení vítězné nabídky, popř. změnit podmínky NŘ.

 

Čl. 7

Předání nabídek

Nabídkové řízení se vyhlašuje ode dne 18.6.2021 do 11.8.2021 do 14.00 hodin (uzávěrka).

Písemné nabídky je možno doručit v uzavřené obálce označené v levém horním rohu zřetelně slovy „NŘ Pod Skalkou– soutěž – NEOTEVÍRAT“  nejpozději do uzávěrky osobně na podatelnu Městského úřadu v Novém Jičíně, Divadelní 1, Nový Jičín nebo poštou na adresu:

 

Městský úřad Nový Jičín
Odbor správy majetku
Masarykovo nám. 1/1
741 01 Nový Jičín

 

Za doručené nabídky se pokládají všechny nabídky, které budou v den a hodinu uzávěrky nabídkového řízení doručeny poštou nebo osobně na podatelnu Městského úřadu Nový Jičín která se nachází na adrese Nový Jičín, Divadelní 1. Na nabídky doručené po uzávěrce nebude brán zřetel.

 

Čl. 8

Kritéria hodnocení došlých nabídek

Nabídky budou hodnoceny dle výše nabízené ceny.

O vyhodnocení nabídkového řízení a přijatých usneseních orgánů Města budou všichni zájemci vyrozuměni písemnou formou.

 

Čl. 9

Závěrečné informace

Další informace k vyhlášení nabídkovému řízení podá:

 • k Územnímu plánu Nový Jičín: ing. Kateřina Riedlová, email: katerina.riedlova@novyjicin.cz
 • k vyhlášenému nabídkovému řízení: ing. Kamil Žák, email: kamil.zak@novyjicin.cz

 

Přílohy:

 1. docx Nabídkový formulář (docx, 18 KB)
 2. docx Závazný návrh kupní smlouvy vč. příloh č. 1 a 2 (Regulativ, Studie) (docx, 35 KB)
 3. pdf Zastavovací studie Výstavba RD Pod Skalkou – III. etapa (pdf, 17 MB)
 4. pdf Snímek – úřední deska (pdf, 67 KB)

 

V Novém Jičíně dne 17.06.2021

Mgr. Stanislav Kopecký v.r.
starosta města