Město nabízí pozemek k prodeji

Město Nový Jičín vyhlásilo nabídkové řízení na prodej části pozemku parc.č. 730/30 dle geometrického plánu č. 1729-65/2018 označené jako pozemek parc.č. 730/30 (trvalý travní porost o výměře 4.720 m2) v obci Nový Jičín, k.ú. Nový Jičín-Horní Předměstí.

Podle Územního plánu Nový Jičín, ve znění Změny č. 1 – 6, je pozemek parc. č. 730/30 v k.ú. Nový Jičín-Horní Předměstí součástí zastavitelné plochy OM – občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední.

Pozemek je dotčen odvodněnou plochou, odvodňovacím zařízením a komunikačním vedením.

Minimální cena, kterou může zájemce o parcelu nabídnout je 2.988.326 Kč. K nabídnuté ceně bude připočítáno DPH v aktuálně platné výši.

Nabídkové řízení potrvá do 05.08.2022 do 11:00 hodin. Písemné nabídky je třeba doručit v uzavřené obálce označené v levém horním rohu zřetelně slovy „MPZ 3192 – nabídkové řízení – NEOTEVÍRAT“ nejpozději do uzávěrky osobně na podatelnu Městského úřadu v Novém Jičíně, Divadelní 1, Nový Jičín nebo poštou na adresu Městský úřad Nový Jičín, Ing. Kamil Žák, Odbor správy majetku, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín.

Podrobné informace jsou k dispozici na úřední desce města Nový Jičín pod názvem *MPZ 3192*.

pozemek-k-prodeji2

Přílohy:
pdf Oznámení o nabídkovém řízení (pdf, 830 KB)
pdf Příloha č. 2 – Prohlášení účasntíka (pdf, 268 KB)
pdf Příloha č. 2 – Prohlášení o bezdlužnosti (pdf, 270 KB)