Město nabízí dotace na domovní čistírny odpadních vod a ekologické vytápění

Nový Jičín opět vyhlásil program na podporu životního prostředí, ze kterého mohou občané města získat dotace na vybudování malých domovních čistíren odpadních vod a na ekologické vytápění domů. Lhůta pro podání žádostí o dotaci je od 1. 8. 2019 do 30. 9. 2019.

Finanční podpora realizace ekologického vytápění je určena obyvatelům místní části Kojetín. Finanční podpora vybudování malých domovních čistíren odpadních vod je určena vlastníkům budov, kde není zajištěna likvidace odpadních vod splaškového charakteru centrálním čištěním nebo kde je zajištěna likvidace odpadních vod centrálním čištěním, ale z technických a ekonomických důvodů se není možné na centrální čištění napojit.

Cílem programu je zlepšení stavu životního prostředí se zaměřením na ochranu vod a ochranu ovzduší ve městě Nový Jičín a jeho částech. Objem finančních prostředků na tento program je stanoven ve výši 574.000 Kč. Na vybudování malé domovní čistírny odpadních vod je maximální výše poskytnuté dotace 50% uznatelných výdajů, nejvýše však 40.000 Kč. Na realizaci ekologického vytápění je maximální výše dotace 50% uznatelných výdajů, nejvýše však 50.000 Kč.

Žadatel o dotaci musí podat žádost písemně na městský úřad. Vyplněný formulář lze poslat poštou na adresu Masarykovo náměstí 1/1, 741 01 Nový Jičín nebo podat osobně na podatelně městského úřadu na adrese Divadelní 1, 741 01 Nový Jičín.

Podrobné informace včetně potřebných formulářů jsou na adrese:

Program Města Nový Jičín na podporu životního prostředí – dotace ex post (2019)