Informace pro podnikatele – nájemce nebytových prostor ve vlastnictví města Nový Jičín

Dne 19.06.2020 byla zveřejněna Ministerstvem průmyslu a obchodu  výzva  programu podpory podnikatelů postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID – 19 způsobeného virem SARS-CoV-19 Ministerstva průmyslu a obchodu „COVID – Nájemné“.

Program podpory umožňuje podnikatelům požádat o dotaci na náklady spojené s platbou nájemného nejvýše za celé období měsíců duben, květen a červen roku 2020 v případě, že podnikateli byl zakázán maloobchodní prodej zboží a poskytování služeb v provozovnách alespoň v části období od 13.03. do 30.06.2020.

Podstatou Programu je participace pronajímatele, nájemce a státu, která v praxi znamená, že pronajímatel poskytne slevu min. ve výši 30% z  nájemného na období měsíců dubna, května a června 2020 zpravidla dohodou pronajímatele a nájemce ve formě uzavření dodatku k nájemní smlouvě, nájemce uhradí 70% z nájemného a stát nájemci přispěje na nájemné dotací ve výši 50% nájemného, přičemž způsobilým výdajem je nájemné ve výši před 13. březnem 2020, pokud došlo po tomto datu k jeho změně. Žádosti o dotaci lze podávat od 26.06.2020 do 30.09.2020 a musí být doplněny čestným prohlášením pronajímatele o skutečnostech rozhodných pro poskytnutí dotace včetně potvrzení o úhradě části nájemného, které bude město vydávat pravděpodobně elektronicky. Bližší informace je možno získat na

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/covid-19-najemne–255305/.

Rada města Nový Jičín na své schůzi dne 08.07.2020, svým usnesením č. 806/31/2020 – bod1) s ohledem na program podpory podnikatelů „COVID – Nájemné“, rozhodla o snížení nájemného o 30 %. Tímto podnikatelé získají slevu ve výši 80% (50 % – program „COVID – Nájemné“ + 30 % snížení nájemného pronajímatelem město Nový Jičín).

Snížení bude realizováno formou dodatku k nájemní smlouvě na základě dohody pronajímatele a nájemce. Nájemci budou v dalších týdnech vyzváni k podpisu dodatku.

Podávání žádostí dle Ministerstva průmyslu a obchodu probíhá elektronicky ( viz. Odkaz, kde jsou uvedeny podrobnosti podání). Nájemce bude vyplňovat přílohy pro poskytnutí podpory pro provozovny v nestátním objektu.

Vyplněná „Příloha 3a – Čestné prohlášení pronajímatele nestátního objektu“ bude zasílána na adresu msaksova@novyjicin-town.cz nebo efriedecka@novyjicin-town.cz mailem. Ověřená příloha bude zpět poslána nájemci rovněž elektronicky.