Informace o připravovaném 4. zasedání ZM

INFORMACE
o připravovaném 4. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín,
které se uskuteční v pondělí 3. června 2019 od 15:00 hodin
v aule budovy radnice Masarykovo nám. 1, Nový Jičín.

Program jednání

 1. Určení ověřovatelů zápisu ZM.
 2. Schválení programu.
 3. Zpráva o činnosti Rady města Nový Jičín za období od 11. 3. 2019 do 22. 5. 2019.
 4. Kontrola plnění usnesení ZM.
 5. Plán kontrolní činnosti kontrolního výboru ZM na rok 2019.
 6. Žádost o individuální dotaci v oblasti sociální.
 7. Žádost o individuální dotaci v oblasti dobrovolnictví.
 8. Žádost o individuální návratnou finanční výpomoc v oblasti sociální.
 9. Žádosti o individuální dotace z oblasti sportu.
 10. Spolufinancování rekonstrukce hlavního fotbalového a atletického stadionu v Novém Jičíně.
 11. Žádosti o individuální dotaci v oblasti péče o památky.
 12. DSO SOMPO 2016 – Závěrečný účet za rok 2018.
 13. Návrh na pořízení změny územního plánu Nový Jičín.
 14. Metodika k uznatelným výdajům financovaným z programových dotací města Nový Jičín do oblasti sportu, kultury a volnočasových aktivit a Směrnice Poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města.
 15. Programy města Nový Jičín pro poskytování dotací z rozpočtu města Nový Jičín pro rok 2019/2020.
 16. Účetní závěrka města Nový Jičín za rok 2018.
 17. Závěrečný účet města Nový Jičín za rok 2018.
 18. Finanční problematika.
 19. Úprava příloh č. 1, 2 a 3 ke schválenému rozpočtu města Nový Jičín na rok 2019.
 20. Žádost o prominutí dluhu.
 21. Prodej spoluvlastnického podílu – Purkyňova 40, Nový Jičín.
 22. Majetkoprávní problematika.
 23. Vyhlášení záměru na prodej vodovodů ve vlastnictví města Nový Jičín.
 24. Vyřazení neupotřebitelného a nepoužitelného nemovitého majetku města Nový Jičín.
 25. Svěření úkolů starostovi a místostarostům.
 26. Návrh starosty města na „pověření určeného strážníka plněním některých úkolů při řízení Městské policie“.
 27. Ukončení členství člena Osadního výboru v části města Loučka.
 28. Různé.

Diskuze a závěr.

Bc. Stanislav Kopecký
starosta města Nový Jičín