Informace o připravovaném 2. zasedání ZM

INFORMACE
o připravovaném 2. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín,
které se uskuteční v úterý 18. prosince 2018 od 15:00 hodin
v aule budovy radnice Masarykovo nám. 1, Nový Jičín.

Program:

Složení slibu.

 1. Určení ověřovatelů zápisu ZM.
 2. Schválení programu.
 3. Zpráva o činnosti Rady města Nový Jičín za období od 13. 9. 2018 do 3. 12. 2018.
 4. Žádosti o individuální dotace z oblasti sociálních služeb.
 5. Projekty – Rozvoj města.
 6. OZV č. 5/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
 7. Žádost o prominutí zbytku dluhu Z. V.
 8. Finanční problematika.
 9. Návrh rozpočtu Města Nový Jičín na rok 2019.
 10. Návrh Hodnotící skupiny na poskytnutí dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Nový Jičín (dle směrnice ZM č. 13/2018).
 11. Zrušení nabídkového řízení na prodej nemovitosti na ul. K. Čapka.
 12. Majetkoprávní problematika.
 13. Návrh na označení čestný hrob.
 14. Žádost o udělení výjimky z čerpání dotace pro rok 2018 – Sportovní potápění Laguna Nový Jičín, pobočný spolek SPMS.
 15. Žádost o udělení výjimky z čerpání dotace pro rok 2018 – Lyžařský klub Svinec z.s.
 16. Žádosti o individuální dotace z oblasti volnočasových aktivit pro rok 2018 a 2019.
 17. Žádosti o individuální dotace z oblasti sportu.
 18. Žádost o finanční dar.
 19. DSO SOMPO 2016 – Závěrečný účet za rok 2017.
 20. Podání hromadné výpovědi – partnerské smlouvy k projektu „Technologické centrum ORP Nový Jičín a elektronická spisová služba v území“.
 21. Určený zastupitel pro územně plánovací dokumentace města Nový Jičín.
 22. Volba členů výborů ZM.
 23. Volba členů osadních výborů.
 24. Zastoupení města v právnických osobách, ve kterých je město členem nebo společníkem.
 25. Informace o rezignaci na funkci přísedícího okresního soudu.
 26. Jednací řád Zastupitelstva města Nový Jičín.
 27. Jednací řád výborů Zastupitelstva města Nový Jičín.
 28. Úprava výše odměn za výkon funkcí neuvolněným členům ZM.
 29. Schválení termínů zasedání zastupitelstva na rok 2019.
 30. Různé.

Diskuze a závěr.