Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného ZM

INFORMACE
o konání ustavujícího zasedání
nově zvoleného Zastupitelstva města Nový Jičín,

Městský úřad Nový Jičín v souladu s ust. § 93 odst.1 zákona č. 128/200Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění (dále jen „zákon o obcích“) informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva Nový Jičín, svolaného dosavadním starostou města PhDr. Jaroslavem Dvořákem v souladu s ust. § 91 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání: aula budovy radnice, Masarykovo nám. 1/1, Nový Jičín

Doba konání: 14. listopadu 2018 od 15.00 hodin

Navržený program jednání:

 1. Zahájení.
 2. Složení slibu.
 3. Schválení programu.
 4. Určení zapisovatelky a ověřovatelů zápisu.
 5. Schválení Volebního řádu Zastupitelstva města Nový Jičín pro obsazování funkcí volbou.
 6. Zřízení volební komise.
 7. Určení způsobu volby.
 8. Volba starosty, místostarostů a dalších členů rady města,
  a) stanovení počtu členů rady města,
  b) stanovení počtu místostarostů,
  c) určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva města uvolněni,
  d) volba starosty,
  e) volba místostarostů,
  f) volba dalších členů rady města.
 9. Zřízení finančního a kontrolního výboru – určení počtu členů.
 10. Zřízení osadních výborů – určení počtu členů.
 11. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva města a občanů města.
 12. Schválení dodatku č. 1 ke směrnici č. 13/2018 a zřízení Hodnotící skupiny pro poskytování programových dotací a programových návratných finančních výpomocí z rozpočtu města.
 13. Schválení termínu 1. zasedání zastupitelstva města.
 14. Různé.

V Novém Jičíně dne 02.11.2018

PhDr. Jaroslav Dvořák
dosavadní starosta města