Informace k čerpání programových dotací 2021 z oblasti kultury, volnočasových aktivit a sportu

V souvislosti s dopady opatření spojených s pandemií Covid–19 byla přijata řada nezbytných krizových opatření vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR, v jejichž důsledku došlo k omezení činnosti spolků.

Vzhledem k výše uvedenému mohou u spolků nastat tyto případy:

1) Změna plánovaného položkového rozpočtu

Původně plánovaný položkový rozpočet předložený u žádosti o dotaci nebude zcela naplněn a finanční prostředky nebudou řádně vyčerpány, popřípadě vznikne potřeba k doplnění položek, které v plánovaném rozpočtu původně nebyly.

2) Posun termínu čerpání dotace

S ohledem na délku trvání nouzového stavu, krizových opatření a dobu, kdy nemohla být provozována činnost spolku, schválilo vedení města Nový Jičín posun termínu pro čerpání programových dotací v oblasti sportu, kultury a volnočasových aktivit poskytnutých na rok 2021 z původního termínu 31. 12. 2021 nově na 31. 3. 2022 (včetně termínu pro úhradu z 25. 1. 2022 na 25. 4. 2022), a termínu pro předložení finančního vypořádání dotace poskytovateli z původního termínu 15. 2. 2022 nově na 15. 5. 2022.

Pokud budete chtít využít výše uvedené možnosti ad 1) nebo ad 2), je nutné písemně požádat poskytovatele dotace, tj. město Nový Jičín (Odbor školství, kultury a sportu) prostřednictvím vyplněného formuláře žádosti, o který si v případě zájmu pište na emailovou adresu: marketa.kvitova@novyjicin.cz

Příjem žádostí o posun termínu čerpání či změnu položkového rozpočtu je do 15. 7. 2021.